Facillity Management Journal

Pasport budov tvoří základní výkresovou dokumentaci jakéhokoliv objektu. Kde nejsou kvalitní data, nemůže být ani kvalitní facility management. Oslovili jsme řadu odborníků a zmapovali důležitost pasportizace a využití CAFM systémů pro práci.

 

1. Pasportizace a správa nemovitostí v modelu BIM a CAFM systému je tématem současného facility managementu. Jak k této problematice přistupuje vaše společnost?
2. Jaké hlavní výhody pro facility a property management nabízíte v rámci vašich služeb?
3. Jaké trendy v této oblasti očekáváte a jaká řešení podle vás budou v blízké době aktuální?
4. Můžete uvést několik vašich realizovaných projektů, které se týkají pasportizace a laserového (dronového) skenování?

 

JAN KORBUT
Vedoucí ateliéru pozemních staveb se specializací na BIM
Obermeyer Helika

1. Naše společnost nabízí tvorbu BIM modelů stávajících staveb i novostaveb, včetně jejich přípravy pro následnou implementaci do CAFM systémů. Požadavky na přípravu BIM modelů pro CAFM systémy jsou velmi individuální záležitostí každého objednatele či projektu. My nabízíme takový přístup, který analyzuje potřeby klienta, a dle těchto potřeb celý postup zoptimalizujeme a zefektivníme.

2. Naši hlavní výhodou je naše odbornost a zkušenost. Umíme vyslechnout klienta, vyhodnotit jeho potřeby
a poradit, jak připravit skutečně efektivní BIM.

3. V dnešní době vidíme, že čím dál více klientů při výběru projektanta vyžívá již velmi sofistikovaná zadání tvorby BIM modelů. I v souladu s připravovanou legislativou očekáváme, že tento trend bude narůstat, nicméně využití BIM modelů v CAFM systémech je v naší republice stále na začátku. Nyní se na trhu připravuje již opravdu mnoho sofistikovaných BIM projektů. S tím, jak budou tyto projekty postupně dokončovány a stavby uváděny do provozu, očekáváme a těšíme se, že i využití BIMu v CAFM systémech se bude rozrůstat.

4. Výborným příkladem využití 3D laserového (stacionárního i dronového) skenování je projekt kompletní rekonstrukce historické budovy Pedagogické fakulty UK v Praze, na kterém jsme využili velmi podrobný barevný scan každého zákoutí budovy i jejího bezprostředního okolí.
Velmi se nám osvědčily rovněž 3D skeny terénů (vč. zpevněných ploch, povrchových znaků, vedení sítí a dalších objektů) a to např. na aktuálním projektu velké stavby na Pankráci v Praze, kde nám výrazně pomáhají v zachycení všech drobných, avšak velmi důležitých návazností. 3D skeny využíváme rovněž pro lokální problematická místa, jako např. napojení nové stavby nemocnice v Pelhřimově na stávající okolní budovy

 

RADIM VESELÝ
Jednatel
IKA Data

1. IKA DATA se dlouhodobě zaměřuje na digitalizaci ve stavebnictví. V jejímž rámci je pasportizace a využití dat shromážděných v dokumentaci skutečného provedení budov, anebo remodelingem budov existujících metodou BIM přirozenou součástí. Disponujeme zkušenými týmy, jejichž členové jsou schopni provádět terénní průzkumy a sbírat data, aktualizovat, doplňovat či vytvářet dokumentaci v CAD standardu vytvořeném podle potřeb klienta. Taková dokumentace je schopná dalšího zpracování automatizačními prostředky, vytvořenými na bázi AutoCADu či Revitu. Na tomto základě jsou data sebraná „na místě“ digitalizována a uložena v databázi CAFM Archibus.

2. Pro každého klienta, ale třeba i každý objekt je vybrána optimální varianta sběru, zpracování a kontroly dat, od zaměření, využití, doplnění a tvorby dat (počínaje laserovým skenováním (NAVVIS), získáváním dat z katastru, kritickým využitím
a digitalizací zachovalé dokumentace, zaměřením a konče jejím zpracováním v nějakém CADu či Revitu. Data technického pasportu jsou členěna do logické struktury podle DSS, stejně tak jako hodnoty vlastností a následně vložena do datové báze. Parametry objektů v BIM modelu jsou pomocí CAD / Revit pluginu, který je dodáván jako součást CAFM Archibus, sesynchronizovány s objekty a poli v databázi. Synchronizace jednotlivých objektů může být obousměrná. Nastavení obsahu potřebných dat v DIMS je upraveno ve výkonném plánu BIMu tak, aby byla využita všechna data o plochách, jejich kategoriích a typech, o technických zařízeních budovy a jejich parametrech. Synchronizována jsou ale jenom data, která jsou potřeba pro správu ploch, property management a procesy závislé na asset managementu. Cílem je nastavit i obvyklé procesy pravidelné údržby, na základě kategorií a vlastností konkrétního vybavení. Odhad nákladů na technickou údržbu objektů je tak stanoven na základě faktických dat, nikoliv odhadem.

3. V souvislosti s dalším postupem Koncepce zavádění metodiky BIM a očekávaným zákonem o informačním modelování, lze očekávat stanovení jisté povinnosti vytvářet a spravovat data o nemovitém majetku pro orgány veřejné správy. Pravidla pro pasportizaci dokončených staveb v majetku státu, jehož tvorby jsme se také zúčastnili, poskytuje metodiku, jak postupovat a jakou úroveň informací o budovách spravovat. Pro organizace veřejné správy jsme připraveni tato data vytvořit, uložit a spravovat do doby, než bude klient schopen je zpracovávat a udržovat, než si zvolí CAFM systém. Jsme schopni pro ně vytvářet nejrůznější prostředky pro statistiky nad daty, prohlížeče 2D či 3D obsahu vzniklého z nativního BIM modeláře, či IFC. Jsme schopni vytvářet integrační platformy
a předzpracovat data do použitelných formátů či metod pro jejich integraci. V místech, kde se to vyplatí (např. při mapování budov historického dědictví), můžeme klientům nabídnout zpracování metodou Laser 3D scan, s využitím technologie NAVVIS. Touto technologií můžeme nabídnout rychlý Indoor Mapping
k využití mračen bodů tam, kde to má smysl. Například pro Indoor navigaci. Rozvoj těchto technologií může v budoucnu nahradit zdlouhavé a pracné vytváření modelů tradičními metodami. Pasportizace musí být schopná poskytovat stejnou množinu dat k dalšímu zpracování, bez ohledu na to, jak sofistikovanou metodou se ke sběru dat došlo.

4. a) Pasportizace vlastních a pronajatých objektů ČSOB a jejich dceřiných společností;
b) Pasportizace objektů České pošty;
c) Pasportizace objektů Vězeňské správy;
d) Pasportizace objektů Kooperativa a.s.;
e) Pasportizace nemocnic ve vlastnictví Olomouckého kraje;
f) Pasportizace výrobních závodů Siemens v ČR;
g) Bytový dům s komerčními prostory Apolinářská 3 – 3D Laser Scan pro indoor navigaci, využívají ho servisní firmy pro lepší orientaci v budově. L3D scan je integrován s CAFM Archibus.

 

MIROSLAVA KUBÍČKOVÁ
Obchodní konzultantka
Hrdlička

1. Společnost Hrdlička dlouhodobě sleduje moderní trendy v oblasti geodetických a geomatických služeb, mezi které jednoznačně patří BIM modelování. Pořizování a tvorba BIM modelů pro účely FM je pro nás nedílnou součástí geodetické praxe, kdy jsou pro tvorbu BIM využívány technologie klasického geodetického zaměřování, 3D laserového skenování a fotogrammetrie. Kombinací těchto metod jsou s vysokou podrobností a přesností zaznamenány prostorové informace o objektu, které tvoří potřebný základ pro tvorbu grafické části BIM modelů stávajících objektů. Přesný
a podrobný grafický model je doplněn popisnými informacemi dle požadavků a potřeb klienta.

2. Vytvořením BIM modelu umožňujeme sdílet důležité informace o objektu napříč profesemi po dobu celého životního cyklu včetně jeho průběžného doplňování a rozšiřování. Model obsahuje grafické a popisné informace, které jsou vzájemně propojené, a tvoří základ a centrální zdroj informací v rámci facility a property managementu. Zaměřujeme se na dokumentaci existujících objektů, a to od jednodušších celků po komplikované rozsáhlé stavební a historické objekty, jejichž dokumentace vyžaduje dlouhodobé zkušenosti a kvalitní nástroje. Každý projekt má svá specifika, a proto přistupujeme ke každému objektu individuálně a přizpůsobujeme technologie konkrétním požadavkům klienta. Z hlediska grafických informací poskytujeme přesné georeferencované prostorové informace pořízené moderními metodami hromadného sběru dat, včetně možnosti následného napojení v rámci vystavěného prostředí. Samozřejmostí je následné řešení aktualizací BIM a podpory klienta. Projekty realizujeme po celé ČR a také v zahraničí.

3. Koncepce zavedení metody BIM v ČR je součástí strategie Digitální Česko. Digitální transformace nejen ve stavebnictví není otázkou vzdálené budoucnosti, ale je velmi aktuální. V současnosti připravovaný zákon o BIM má za cíl vytvořit informační základnu stavby jako podklad pro hospodárnou a účelnou správu, údržbu, užívání, provádění změn během jejího životního cyklu. Využívání BIM pro veřejnou a státní správu podpoří také standardizaci digitalizace v soukromém sektoru. Definice BIM se neustále vyvíjí, upřesňují se požadavky a datové standardy, včetně například zavedení LOIN (Level Of Information Needed) pro specifikaci podrobnosti. Vytvoření digitálního dvojčete existující stavby bude stále více využíváno před rekonstrukcí starších staveb, včetně digitalizace stávající (papírové) dokumentace. Pro vlastníky staveb je, i přes náklady na vytvoření modelu, takové doplnění dokumentace výhodné z hlediska např. plánování rekonstrukce
a využití pro efektivní údržbu a správu. V rámci BIM managementu jsou a budou dále rozvíjeny komplexní databáze (CDE), do kterých budou zaznamenávána data o objektu, a to nejen grafická a související negrafická data, ale i další dokumenty vztahující se k objektu, komunikace mezi účastníky apod.

4. Projektů máme velkou řadu a je možné je najít na našich webových stránkách www.bim3D.cz. Mezi zajímavé realizace jistě patří BIM model areálu ve Velkém Meziříčí či 3D model objektu Čiperova vila ve Zlínském kraji.

 

ING. TOMÁŠ MINKA
výkonný ředitel
Bim.Point

1. BIM ve správě nemovitostí aplikujeme už od roku 2016. Manažerům a správcům zprostředkováváme BIM data
a prostřednictvím našich BIM řešení podporujeme FM procesy. Naše společnost aktivně integruje systémy BIM technologie do CAFM systémů, čímž vznikají komplexní nástroje pro správu nemovitostí s využitím digitálních dvojčat. Máme vlastní pasportizační tým, jehož členové disponují jak BIM certifikacemi, tak zkušenostmi
s projektováním. V digitálních dvojčatech je budoucnost inovativních staveb. Mít digitální dvojče není jen výsada určená novostavbám. Díky možnostem pasportizace může mít své digitální dvojče jakákoliv stavba.
Důležitost kvalitního pasportu u historických a starších staveb je o to větší, že tyto objekty totiž často nemají ani aktuální dokumentaci skutečného stavu. Je důležité poznamenat, že tzv. mračno bodů (výstup laser scanu, soubor bodů v trojrozměrném prostoru) není samo o sobě pro FM velkým přínosem, ale představuje cenný podklad pro vytvoření BIM modelu.

2. Především je to schopnost našeho softwarového řešení zasadit data důležitá pro správu a řízení budovy do kontextu prostoru a reálného umístění v budově, které je potřebné pro různé analýzy a vizualizaci. K tomu využíváme plnohodnotné digitální dvojče, BIM model, který vychází z projektového informačního modelu (PIM). Naší další výhodou je tedy schopnost unikátním způsobem vytvořit z projektového informačního modelu upravený model, vhodný pro facility management (AIM). V rámci analýzy potřeb a celého nastavení systému správy budovy jsme schopni najít specifické řešení, šité na míru klienta i objektu. Takové řešení může být velmi jednoduché s několika základními funkcionalitami, ale i velmi sofistikované, zahrnující propojení na prvky IoT, integraci softwarů a zařízení pro měření a regulaci jednotlivých technologií nebo komplexní integrace s velkými CAFM systémy.

3. Brzy se na trhu objeví nástroje, které umožní vygenerovat jednoduchý prostorový BIM model s prvky reprezentujícími základní části stavby. Zjednodušená forma pasportizace, která bude efektivním řešením pro běžné FM úkoly. Jako zdroj informací pro generování takového BIM modelu bude možné využít stávající datové struktury z běžně používaných CAFM systémů (tedy obdobné struktury areál, budova, podlaží, místnost, prvek vybavení). Velkou budoucnost vidíme také
v prediktivním managementu. Tento přístup zaručuje efektivnější využití zdrojů, snížení nákladů na údržbu a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti budov a zařízení.
Prediktivní management využívá různé technologie, jako jsou senzory a systémy sledování, které umožňují sběr dat o stavu budov a zařízení. Tyto informace jsou pak analyzovány pomocí algoritmů strojového učení a umělé inteligence, které umožňují předpovědět, kdy bude nutná údržba nebo oprava. Kvalitní prediktivní management vyžaduje kvalitní BIM model. Kvalitní BIM model je předpokladem také pro vyhodnocování ESG faktorů a dalších obdobných metod, díky nimž firmy formulují své strategie v oblasti udržitelnosti a korporátní odpovědnosti. FM může snižovat energetickou náročnost budov, zlepšovat kvalitu vody a ovzduší
v budovách, recyklovat odpad a podobně, a tak pozitivně ovlivňovat ekologické faktory.

4. Státní pokladna Centrum sdílených služeb (datové centrum Zeleneč), Císařské lázně Karlovy Vary, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Sedlčanské strojírny, Sídlo Nadace ABF.

 

PAVLA HORNICKÁ
vedoucí týmu
Ateliér digitalizace

1. Činnosti Ateliéru digitalizace se pohybují ve třech rovinách. Nabízíme zpracování BIM modelů, stávajících objektů, digitalizaci skutečného provedení staveb a tvorbu BIM modelů pro správu budov. U facility managementu se zaměřujeme na sběr a přípravu dat formou IFC modelu. Grafická část modelu vychází z mračna bodů a sférických foto prohlídek. Negrafická data pořizujeme přímo na místě ve formě standardizovaných atributů a formulářů. Pro přípravu modelů máme vytvořeny interní standardy, které stále vyvíjíme. Snažíme se automatizovat naše pracovní postupy, díky čemuž jsme schopni modely lépe kontrolovat a být efektivnější. Exportujeme data dle třídníku zadavatele v otevřených formátech.

2. Nabízíme možnost sumarizace dat prostřednictvím jednoho partnera. Veškeré informace o budově předáváme
v uceleném IFC balíku, který je možné jednoduše a rychle importovat do FM softwarů. Jsme schopni zaručit kvalitní
a konzistentní sběr dat s minimálním zatížením provozu budovy. Naší předností je také odbornost. Členové DIGI týmu jsou kvalifikovaní odborníci a do modelů vnáší mimo jiné i stavební logiku, která umožní využití modelu v celém životním cyklu stavby. Disponujeme dlouholetou zkušeností v oblasti BIM a certifikací organizace buildigSMART. Náš tým je podpůrný tým a je připraven na rychlou a spolehlivou přípravu dat pro další využití.

3. Předpokládáme, že se rozšíří podpora otevřeného formátu IFC ve FM nástrojích a modely budou mnohem více vytěžovány pro potřeby správy nemovitosti. Povede se větší diskuse o klasifikačních a datových standardech pro BIM modely stávajících stavů. Velmi aktuální začíná být využití robotizace při sběru dat. Na to navazuje zapojení umělé inteligence například do detekce prvků z mračna bodů, díky čemuž se celý proces tvorby BIM modelů vysoce zautomatizuje.

4. Většina našich projektů je zpracována na základě laserového zaměření. Modely většího rozsahu, určené pro správu nemovitosti, jsme zpracovali například pro Ministerstvo obrany a Letiště Václava Havla. Našimi klienty jsou dále středně velké a větší projekční společnosti. Seznam referenčních projektů naleznete na našich webových stránkách
www.av-digi.cz.

 

BOHUMIL MICHALÍK
Spolumajitel
G4D

1. Touto problematikou se zabýváme přibližně od roku 2015 a stále se máme co učit. Vyvíjí se software i hardware na sběr dat a následné zpracování, včetně uživatelského prostředí. Toto je potřeba neustále sledovat. Hledáme a připravuje řešení pro naše zákazníky tak, aby vyhovovalo jejich potřebám. V dnešním obrovském množství informací je složité se orientovat, proto tento rozbor možností také připravujeme.

2. Nabízíme řešení na míru. Nejprve proběhne konzultace se zákazníkem, abychom zjistili jeho potřeby, následuje zhodnocení stávajících dat a na základě těchto informací navrhneme celkové řešení včetně doporučení společného datového prostředí. Případný sběr nových dat, jejich zpracování a vložení do společného datového prostředí, aktualizaci
a využívání systému.

3. Když vynechám automatizaci v podobě sběru dat pomocí dronů a robotů, což už se částečně děje, tak z hlediska uživatele to bude zejména změna virtuálního 3D prostředí. Myslím, že se v budoucnosti postupně upustí od vytváření vektorových 3D BIM modelů ze SW jako je Revit, ArchiCAD aj. 3D prostor bude reprezentován 3D mesh (síťovým) modelem a panoramatickými fotografiemi, které popisují realitu věrněji, vytvoření těchto dat je časově i finančně méně nákladné a toto prostředí bude propojené s databází všech prvků, které mají být součástí.

4. Z našich větších projektů se to týká pasportizace hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze, porodnice u Apolináře nebo také objektu Císařských lázní v Karlových Varech. Všechny tyto historické objekty jsou rozsáhlé a poměrně členité, a proto je jejich digitalizace komplikovanější proces. Situaci neulehčovalo ani to, že objekt porodnice a hlavní pošty se nacházejí v centru Prahy, kde je zákaz létání s dronem a je nutné si vyřídit výjimku a splnit řadu bezpečnostních opatření.

 

MARTIN KALETA
Ředitel
Arridere

1. Zástupci společnosti Arridere se aktivně účastní diskusí i tvorby standardů a metodik pro tuto oblast. Vnímáme problematiku BIM jako komplexní a složitou záležitost, kterou máme trvale na radaru. Pro jednoho zákazníka BIM model kancelářské budovy spolutvoříme.

2. Naše služby jsou převážně určeny pro koncové uživatele služeb (vlastníci, provozovatelé objektu). Pro facility a property společnosti jsme zdrojem k přefakturačnímu fee. Mezi hlavní výhody patří obecně rychlost a přesnost zpracování dat, uživatelská srozumitelnost a od určitých objemů také finanční výhodnost oproti běžným konzervativním řešením.

3. Očekávat lze zvýšený tlak na on-line dostupnost správných a relevantních formací v grafickém i datovém provedení.
To s sebou nese zvýšenou náročnost na IT infrastrukturu a obecně IT gramotnost napříč celým spektrem řetězce facility
a property managementu na jedné straně a zákazníky na straně druhé.

4. Máme za sebou spokojené zákazníky s více než 8 miliony metrů čtverečních ploch pasportizací zpracovaných dronem a více než 150 objektů s dílčí pasportizací/inspekcí konkrétního předmětu.

 

MARTIN ŽEMLIČKA
Jednatel
GEO-5

1. V naší společnosti pochopitelně sledujeme aktuální trendy a snažíme se je zavádět do naší praxe. Aktuálními trendy jsou 3D laserové skenování pomocí mobilních či terestriálních skenerů včetně sběru geodat pomocí bezpilotních leteckých zařízení, tzv. dronů. Zásadní část zakázek v současnosti tvoří požadavek zákazníků na pasportizace budov, kde při zaměřování budov najde uplatnění především mobilní skenování, kdy skenování prostor (mnohdy v užívání) zabere pár minut, a pro geodety i uživatele staveb je práce v terénu výrazně jednodušší.

2. Základním výstupem 3D laserového skenování při zpracování mračen bodů do podoby pasportu stavby může mít celou řadu výstupů, vždy záleží na požadavcích zákazníka. V 3D/BIM pasportu stavby vzniká základ informačního modelu stavby, na který může být navázána celá řada pro vlastníka potřebných informací. 3D / BIM model dokážeme o požadované informace doplnit. Takto získaná data lze importovat do CAFM programů, které zákazníci využívají pro efektivní správu budov.

3. Trendy, které dle mého názoru budou do budoucna převažovat, vidím v potenciálu informačního modelování staveb. Pokud 3D / BIM pasport, potažmo model vnímám jako základ pro informační databázi stavby, přímo se nabízí jeho využití v nejzásadnější etapě životního cyklu stavby – správě budovy. Tímto směrem bychom chtěli zákazníkům rozšiřovat naše služby.

4. Při množství zpracovávaných zakázek pasportizace staveb nelze úplně zvýraznit některý z projektů, nicméně pokud bychom se měli bavit o typu pasportizovaných staveb, v našem portfoliu představují většinu bytové domy, většinou před plánovanou rekonstrukcí. Z atypických zakázek bych rád zmínil pasport fotbalového stadionu Bohemians Praha 1905 v pražských Vršovicích. Zde jsme sbírali data pomocí totální stanice, GNSS měření, 3D laserovým skenerem
a to jak mobilním (ručním), tak i terestriálním skenerem. Do měření jsme zapojili i náš dron. Veškerá data byla následně zpracována v 2D CADu, 3D / BIM model byl vyhotoven v Archicadu.

 

KAREL VACH
Oddělení vývoje
EuroGV

1. Při vývoji software MISYS – SPRÁVA BUDOV se snažíme k tématu pasportizace a správy nemovitostí v BIM přistupovat komplexně. Pozorně sledujeme vývoj legislativy od Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci. Mimo běžné CAFM nástroje pro pasportizaci a procesy správy budov náš software nabízí možnost propojení dat získaných z IoT čidel právě
s daty o správě budovy a BIM. Tím náš software vytváří datový model, který je aktuálním digitálním dvojčetem budovy.

2. Hlavní výhodou našeho software MISYS – SPRÁVA BUDOV je propojení procesů správy budovy s 2D a 3D modely. Ve schématech budovy nebo ve 3D modelu je možné vizualizovat stavební a technické prvky, průběh elektrického vedení, vodovod, vytápění, data z IoT, nájmy, osoby, organizační strukturu. Vše je datově propojené a mezi 2D modelem, 3D modelem a tabulkovými seznamy je možné interaktivně proklikávat. Tím je možné povýšit správu budov ještě na profesionálnější úroveň. I když to může na první poslech znít složitě, není tomu tak. Veškerá data uživateli připravíme na míru s vysokou kvalitou a přesností. Pak jsou připraveny pro uživatele jednoduché nástroje.

3. V blízké době očekáváme značný posun v automatizaci procesů správy budov. To je již dáno implementací systémů IoT čidel v budově. Na to již náš software reaguje. Zároveň neopomíjíme velký rozvoj v oblasti strojového učení a umělé inteligence, která má potenciál výrazně zefektivnit pasportizaci budov.

4. Máme bohatou zkušenost s pasportizací budov, fotogrammetrií a laserovým skenováním. Tyto činnosti jsme prováděli například na budovách Ministerstva zdravotnictví, Správy železnic, v depech dopravního podniku, v jaderné elektrárně Dukovany a také třeba v Katedrále svatého Víta.

 

MIRIAM MUROŇOVÁ
Jednatelka
Ateliér Ostrava

1. Jako projekční kancelář se k pasportizaci nejčastěji dostáváme v momentě, kdy se investor rozhoduje provést nějaké změny, úpravy na budově a zjišťuje, že dokumentace, kterou má a kterou třeba používá pro facility management je nedostatečná.
Takže pasportizace je pro nás z hlediska projekce nezbytná záležitost získávání podkladů. Nicméně tím, že jsme se poměrně záhy už na začátku roku 2019 začali věnovat zhotovování pasportů na základě laserových skenů metodou BIM a máme za sebou rozsáhlé zkušenosti napříč širokým spektrem staveb, stále častěji se setkáváme s tím, že přichází požadavky na pasportizaci budov i bez nějaké navazující rekonstrukce, pouze pro účely investora. Považujeme to za ideální tandem: laserový sken – zhotovení projektové dokumentace nebo dokumentace pro účely facility managementu metodou BIM. A při zhotovování modelu jsme samozřejmě schopni vyjít vstříc veškerým požadavkům klienta na klíčové parametry, které chce sledovat.

2. Tak je to zřejmě komplexnost služeb, že jsme schopni jak nadesignovat potřebné skenování, způsob řešení získávání dat
z terénu, tak jsem schopni nabídnout komplexní služby v rámci tvorby informačního modelu, nadesignovat konkrétní parametry, které chce manažer sledovat
a vytvořit kvalitní model, který bude odpovídat potřebám na jeho budoucí použití.

3. Určitě zaznamenáváme z hlediska pasportizace stále větší poptávku. Nejedná se často už pouze o nějaké starší stavby, kde není k dispozici archivní projektová dokumentace, ale – a zde vidím hlavní trend – začíná se stále častěji jednat o novostavby. Investor má k dispozici realizační dokumentaci, nebo už dokonce probíhá výstavba, nicméně má nějaké další požadavky a potřebuje zhotovit digitální verzi stavby. Například potřebuje operativně zpracovávat změny, potřebuje rozsáhlejší koordinaci, uvědomuje si, že potřebuje získávat nějaké další údaje, které projektem nebyly řešeny nebo je bude potřebovat pro správu budovy.
A zatímco před pár lety bylo skenování pro investory ještě novinkou, tak dneska už naopak sami chodí s tím, že ví, že chtějí zpracovat dokumentaci z laserového skenu, a vědí, že chtějí informační model s určitými parametry. Takže vidím, že se tato oblast celkově rozvíjí a že vzrůstá povědomí manažerů, investorů, co jim BIM nabízí a jaké výhody mohou mít, když si pořídí digitální dvojče.

4. My se pasportizaci z laserového skenování věnujeme poměrně hojně a to i u menších obytných nebo historických staveb. Z hlediska facility managementu bych z projektů v minulém roce jmenovala například pasportizaci zdravotního střediska na ul. Špálova v Ostravě, kde probíhalo kompletní skenování včetně podzemního kolektoru pod budovou. Informační model byl vytvářen za účelem plánovaných stavebních úprav, ale také aby poskytoval aktuální přesné údaje
o pronajímatelných plochách. Dále pak pasporty bytových domů v Ostravě a okolí nebo halových staveb. Ze současných větších projektů pak můžeme zmínit například pasportizaci areálu skladů a dílen na ploše přes 8 000 m2 v Plzni, kde bylo využito také dronového skenování.

 

VÍTĚZSLAV DEMBINNÝ
Jednatel
PANOPRO

1. Společnost PANOPRO se digitalizací budov zabývá mnoho let a pravidelně přináší na náš trh nejmodernější technologie
v oblasti laserového skenování a získané zkušenosti využívá při poskytování služeb vlastníkům nebo provozovatelům budov, s kterými úzce spolupracuje. BIM, informační model budovy, usnadňuje výměnu informací při jejím používání a umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Rychlý sběr dat, nízká pořizovací cena, minimální odchylka měření je podkladem pro tvorbu 3D/BIM modelu, který se stává digitálním dvojčetem budovy. Pasportizace a správa nemovitostí v modelu BIM je dnes neodmyslitelnou součástí facility managementu. Data z laserového snímání se převedou na mračna bodů tzv. point cloud. Mračno bodů představují miliony bodů, přičemž každý bod je definován barevnou informací a přesnou souřadnicí (x, y, z). Mračno bodů je nedílnou součástí pro tvorbu digitalizace-pasportizace staveb pro další využití při správě nemovitostí.

2. Výhody využití informací získaných z modelu BIM pro facility a property management je možné shrnout do několika bodů, kdy model BIM je zdrojem přesných informací o aktuální podobě stavby: maximální kontrola nad nemovitostí – minimalizace nákladů na správu a údržbu budov – přehled a pořádek v dokumentech – data na jednom místě s možností vzdáleného přístupu – snížení chybovosti při správě nemovitosti – přesná a aktuální dokumentace skutečného provedení stavby nebo rekonstrukce – lepší řízení životního cyklu stavby – efektivní využití energií – efektivnější přenos dat mezi BIM modelem a CAFM systémem.

3. Facility management musí do budoucna při své práci maximálně využívat nejmodernější technologie, které umožní ve vzájemné provázanosti sledovat
a vyhodnocovat náklady na spotřebu všech energií a vody, monitorovat majetek a provádět jeho inventarizaci, prostorově zobrazovat nemovitost a její vybavení, sledovat využívání všech ploch, sledovat revize, plánovat servis technologií, opravy, údržbu a další služby související s provozem nemovitostí.
Důležitou kapitolou, která i v budoucnu s tématem užívání staveb velmi souvisí, je získávání dat u těch staveb, které nebyly navrženy a zhotoveny metodou BIM
v době svého vzniku. Úspory nákladů ve fázi správy a údržby stavby je jedním z hlavních důvodů, proč se o metodě BIM začalo v širších souvislostech mluvit
a proč se digitalizace staveb začíná využívat ve stále větším měřítku jejich vlastníky nebo správci.
Vytvoření informačního modelu stavby, byť za počáteční vyšší cenu, bude několikanásobně vyváženo efektivnějším způsobem správy stavby během jejího životního cyklu, možností vytvoření zdravějšího vnitřního prostředí pro uživatele stavby a lepším přístupem k potřebným informacím například v případě změn dokončených rekonstrukcí.

4. Z nedávno dokončených projektů společnosti PANOPRO s.r.o. si dovolujeme vybrat: Bytové domy Plotní a Lužná-Brno, laserové skenování a pasportizace budov Mlýny Opava a Kuřim – digitalizace objektů před jejich rekonstrukcí, 3D virtuální vizualizace – ABANO s.r.o. developerský projekt nadčasových RD Stará Plesná II, Kersko chata Bohumila Hrabala – digitalizace objektu před rekonstrukcí budovy na muzeum Bohumila Hrabala.

 

 

Text: redakce

Foto: archiv respondentů

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.