Facillity Management Journal

Ve světě existuje mnoho klasifikačních systémů, a proto je otázkou, proč byl v rámci datového standardu staveb v České republice zvolen přístup založený na technických normách. Co je tedy klasifikační systém CCI?

Stávající praxe v oblasti projektování na českém trhu je propojení na ceník stavebních prací, který popisuje nezbytné práce k dokončení díla. Ceníky prací nejsou ideální volbou pro tvorbu a práci s informačním modelem stavby (IMS), protože svým zaměřením na práce, místo na součásti výsledné stavby, nesplňují požadavky na klasifikaci výsledného modelu a práci s ním.

Pro efektivní tvorbu a práci s informačním modelem stavby (obsahujícím tisíce prvků), potřebujeme klasifikační systém, který zajistí minimálně:

• klasifikaci stavebních objektů pro schopnost přiřadit jednotlivým prvkům odpovídající vlastnosti podle datového standardu staveb;
• jednoznačnou identifikaci stavebního objektu pro práci, filtrování a automatické zpracování dat.

Na základě této potřeby byla ustanovena pracovní skupina, která měla za úkol zanalyzovat a porovnat různé klasifikační systémy, jejich kompatibilitu a vhodnost pro specifický český stavební sektor.
Studie vybrala k prvotnímu porovnání 27 stávajících klasifikačních systémů na trhu, následně došlo k zúžení porovnání na 18 klasifikačních systémů. Důvod vyřazení ostatních klasifikačních systémů byla ve většině případů jejich zastaralost. Na základě analýzy vybraných klasifikačních systémů pro účely datového standardu staveb ČR bylo rozhodnuto, že v České republice nemá smysl vytvářet vlastní unikátní klasifikační systém, protože mnoho teoretických průzkumů v oblasti klasifikace již bylo provedeno na mezinárodní úrovni a vytvořená řešení byla také prakticky implementována. Současně v rámci tvorby koncepce přístupu k metodě BIM v ČR byl agenturou ČAS (Česká agentura pro standardizaci) stanoven jako jednotný klasifikační systém staveb klasifikační systém CCI, založený na technických normách především na ISO normě ČSN EN ISO 12006-2 a řadě norem 81346.

Klasifikační systém CCI vznikl na základě spolupráce několika evropských zemí a je jakýmsi základním společným jazykem, který má zajistit, že všechny stavby, od jejich dílčích částí až po jednotlivé prvky v digitálním modelu stavby (DiMS) budou identifikovány stejně, bez ohledu na to, jaká stavební profese či v jakém nástroji s ním pracují.

Implementaci CCI podpořila i skutečnost, že za aktivního přičinění ČAS, z pozice zakládajícího člena, podařilo založit mezinárodní organizaci Construction Classification International Collaboration (CCIC). Z pasivních uživatelů se tak Česko stalo spolutvůrcem klasifikačního systému, který možná v budoucnu dovolí sdílet digitální stavební informace nejen mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu v rámci Česka, ale v rámci celé EU.
Pro úplnost je nutno dodat, že organizace CCIC je tedy složena ze zakládajících členů: Estonska, České republiky a dalšími členy jsou Slovensko, Polsko, Litva. Mezi účastníky tzv. technické komise (Technical commitee) patří státy jako například Estonsko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Dánsko, Finsko, Švédsko a Litva.

V současné době pracuje agentura ČAS na propojení klasifikačního systému CCI-CZ s datovým standardem staveb (DSS) pro oblast BIM modelování. Bylo rozhodnuto, že systém CCI bude rozšířen o část identifikace a k této části bude využit známý standard mezi projektanty „SNIM“. Současně bude v souladu s klasifikačními systémy jako je CZ-CC, IČS, RUAIN. Na základě propojení klasifikací a identifikace získá Česká republika plnohodnotný klasifikační systém.

Lze konstatovat, že hlavní překážkou zlepšení výměny dat je vysoká fragmentace stavebního sektoru, a to jak horizontálně, tak vertikálně. Libovolná interpretace dat v různých fázích životního cyklu stavebního procesu způsobuje zmatek a vytváří spoustu práce navíc, a to jak z hlediska jejich přehodnocení, tak i vícenásobného zadávání. Proto je důležité, aby data byla zadána řádně a jednoznačně již v rané fázi návrhu a aby byla podle stejných pravidel aktualizována v průběhu celého životního cyklu stavebního projektu.

A jak tohoto docílit? Co nebo kdo nám tato pravidla určuje? Odpověď je návodná. Jedná se o právě o společný klasifikační systém, který je natolik univerzální, že umí spojit materiály, konstrukce, části stavební entity, typy prací atd. do jediného systému v geometrickém modelu a činí data strojově čitelná. Univerzální klasifikační systém CCI, ve kterém jsou vzájemně propojeny materiály, prvky, části stavby, díla, kdy se tyto údaje zadávají jednorázově, totiž umožňuje vyhnout se dodatečným pracím, chybám a tím získat především úsporu času.

 

Text: Kateřina Schön

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.