Facillity Management Journal

Žádný „zlatý“ a jediný platný klasifikační systém, který lze vždy doporučit, neexistuje. Každý z klasifikačních systémů byl vyvinutý k různému účelu, takže nejlepších výsledků lze dosáhnout jejich použitím ve vzájemné kombinaci.

 

Mnoho dokumentů, úvodů do BIM a doporučení pro vypracování BIM prováděcího plánu (tzv. BEP) zmiňují OmniClass, MasterFormat a UniFormat k pojmenování a kódování prvků či rodin. Jsou to systémy produkce vytvořené v USA Construction Specification Institute (CSI) a Construction Specifications Canada (CSC) pro stavební průmysl a mohou být použité ke strukturování stavebních dat spojených s modelem.

OMNICLASS

Tento klasifikační systém (také známý jako OCCS) je navržený k tomu, aby pomohl organizacím s tříděním a vyhledáváním informací o produktech, a je vhodný kmnoha použitím při organizaci katalogů a knihoven materiálů, dat o produktech a jejich použití v projektech, k zajištění klasifikační struktury pro elektronické databáze. Zahrnuje v sobě jiné existující systémy, které jsou používány jako základ mnoha Omniclass tabulek (byly inkorporovány do Omniclass), např. MasterFormat pro práce, UniFormat pro prvky a EPIC (Electronic Product Information Cooperation) pro strukturování výrobku. Rámec pochází z OmniClass 1.0 tabulky 23, která se konkrétně zabývá klasifikací stavebních výrobků, což mohou být individuální výrobky, či výrobky složené zmnoha částí (jiných výrobků) anebo samostatné funkční systémy. Nejvyšší souhrnná hladina kódů zahrnuje:

• 23.15.00.00 – Výrobky pro utility a dopravu (Utility and Transportation Construction Products)
• 23.20.00.00 – Výrobky všeobecného použití a povrchové výrobky (General Purpose Construction Accessories and Surfacing Products)
• 23.25.00.00 – Výplňové a oddělovací produkty (Structural and Space Division Products)
• 23.30.00.00 – Otvory, pasáže, zabezpečení (Openings, Passages, Protection)
• 23.35.00.00 – Krytiny, obklady a povrchové úpravy (Covering, Cladding, and Finishes)
• 23.40.00.00 – Zařízení a vybavení (Equipment and Furnishings)
• 23.45.00.00 – Sanitární výrobky, praní a čistění (Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment)
• 23.50.00.00 – Dopravníkové systémy a manipulace s materiálem (Conveying Systems & Material Handling)
• 23.55.00.00 – Individuálně zhotovené struktury (Manufactured Structures)
• 23.60.00.00 – Služby všeobecného účelu (General Purpose: Services)
• 23.65.00.00 – Dodávky a distribuce kapalin a plynů (Supply and Distribution of Liquids and Gases)
• 23.70.00.00 – Odpadové hospodářství (Waste Management)
• 23.75.00.00 – Řízení klimatizace (Climate Control (HVAC))
• 23.80.00.00 – Silnoproud a osvětlení (Electric Power and Lighting)
• 23.85.00.00 – Informace a komunikace (Information and Communication)

Příkladem, jak lze využít Omniclass k nalezení rodiny je AutodeskSeek web. Další informace o Omniclass jsou dostupné na www.omniclass.org. Omniclass a National CAD standard (vydávané organizací CSI) se staly součástí v roce 2012 vydaných NBIMS (National BIM Standards) organizací BuildingSmart – www.buildingsmart.org.

MASTERFORMAT 2004

MasterFormat je historicky nejstarší ze specifikací stavebních prací používaných v USA a Kanadě. Vydali jej Construction Specifications Institute (CSI) a Construction Specifications Canada (CSC). Specifikace MasterFormat jsou součástí novějšího Omniclass. Obsahuje očíslované tituly klasifikovaných výsledků práce nebo stavebních postupů, sloužících především k organizování specifikací, příruček a detailních informací o projektu, stejně jako umožňujích formovat zápis specifikace návrhu. Poskytuje standardizovaný způsob ukládání a načítání seznamu, názvy a čísla oddílů pro organizaci dat o požadavky na konstrukci, data o produktech a aktivitách. To usnadňuje komunikaci mezi architekty, rozpočtáři, smluvními partnery a dodavateli.
Příklady, jak využít MasterFormatu k nalezení rodiny produktů je možné on-line na webu Autodesk Seek.

UNIFORMAT

UniFormat je metodou, jak uspořádat stavební informace do standardních schémat a sekvencí založených na standardních stavebních elementech (prvcích), včetně prvků individuálně navržených, anebo částí vybavení charakterizované funkcí, bez ohledu na materiály a funkce používané v konstrukci. Stavební elementy jsou zde nazývány systémy anebo sestavením a tvoří základy tabulky 21 Omniclass klasifikace. A opět můžeme příklad, jak použít UniFormat k vyhledání rodin, nalézt na Autodesk Seek. Další informace o Uniformat jsou dostupné na webu CSI.

ACMM2

ACMM2 je druhým vydáním australského klasifikačního systému publikovaného Australian Institute of Quantity Surveyors.
Jedná se o tříúrovňovou klasifikaci, převážně určenou k cenovým analýzám. Na první úrovni jsou umístěny standardní elementy, pomocí nichž jsou umožněny analýzy nákladů, usnadněno plánování a provedeno odhadnutí budoucí výstavby, na základě historických dat vybudovaných na základě srovnávacích dat z různých projektů. Prvek je částí projektu, který splňuje konkrétní fyzické účely, bez ohledu na konstrukci a specifikace (např. vnější stěny, klimatizaci a komunikace).
Aby mohly být sestaveny podrobnější informace o nákladech, je vystavěn hierarchický systém, který je na nižších dvou úrovních, nazývaný dílčí prvky a dílčí prvky divize. Čtvrtá úroveň je předpokládaná systémem a je určená pro specifika daného projektu. Dílčí prvky jsou součástí prvků a jsou fyzicky a rozměrově nezávislé a v peněžním vyjádření oddělitelné. Dílčí prvky divize jsou části dílčích prvků a obecně popisují typ systému či identifikovatelné části práce nebo zařízení.

UNICLASS

Ve Velké Británii používají systém klasifikace produkce Uniclass od roku 1997, kdy byl zveřejněn skupinou CPIC (Construction Project Information Committee). V roce 2013 byla vydána druhá verze tohoto klasifikačního systému Uniclass 2. Hlavní změnou byla redukce z původních 15 tabulek na 7, i když další mohou být přidány. Současným systémem klasifikace pro stavební sektor je dnes v ostrovním království právě Uniclass 2. Uniclass 2 lze snadno používat jako klasifikační systém pro COBie. Další informace o Uniclass je možné získat na www.cpic.org.uk/en/publications/uniclass-listing.cfm. COBie (Construction Operations Building Information Exchange).
COBie je na výrobcích software nezávislý datový standard, který specifikuje a určuje způsob formátování dat návrhu stavby, ale i výstavby (zhotovení, předání do provozu…), takže jej lze využít také pro CAFM software. COBie popisuje nejen proces shromažďování, ale i ověřování dat a výsledná množina dat pak obsahuje požadovaná data. Konkrétní obsah COBie závisí na fázi projektu a míře detailu, v němž se projekt nachází. COBie se během návrhu stavby zaměřuje na prostory, plochy a zóny, dále stavební výrobky, zařízení a systémy. COBie se během výstavby (zhotovení) zaměřuje na výběr a instalaci produktů a zařízení. COBie ve fázi uvedení do provozu zachycuje skutečné provedení.
COBie je systém pro sběr informací při návrhu stavby a jejím zhotovení, které mohou být použity pro účely facility managementu, včetně správy budov, provozu a údržby. Klíčovým prvkem systému jsou předem formátované tabulky Excel, které jsou používány k zaznamenání všech výše uvedených informací. COBie standardizuje způsoby předávání dat mezi účastníky výstavby a eliminuje tím aktuálně složité procesy založené dnes na přenosu obrovského množství dat na papíru. COBie snižuje náklady spojené s pořizováním dat skutečného provedení, čímž pomáhá snižovat náklady na pořízení dat.
Více informací o COBie je možné získat na www.wbdg.org/resources/cobie.php a na webu organizace buildingSMART. www.buildingsmartalliance.org/index.php/projects/cobie.
Drafty průvodce COBie lze oponovat a diskutovat na fóru: http://forums.buildingsmartalliance.org/.

BCIS4 (BUILDING COST INFORMATION SERVICE) 2012

Principy, instrukce, prvky a definice BCIS jsou popsány uvnitř tzv. „základního standardního formuláře pro analýzu nákladů“ (Elemental Standard Form of Cost Analysis), který je obsažen ve 4. vydání BCIS vydaného britským královským institutem RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors). Tato publikace obsahuje příklad formulářů určených pro nákladovou analýzu, popisuje BCIS základní XML schéma a program pro nákladovou analýzu.
Hlavním cílem nákladové analýzy je poskytnout data, která umožní porovnání nákladů, za nichž lze dosáhnout funkcí v konkrétní budově tohoto projektu s těmi náklady, za nichž bylo shodných funkcí dosaženo v jiných projektech. Je to nákladová analýza založená na porovnání nákladů jednotlivých elementů. Za prvek je v kontextu analýzy nákladů považována velká fyzická část budovy, která plní specifickou funkci anebo funkce bez ohledu na její návrh, specifikaci nebo konstrukci.
Analýzu nákladů lze provádět na různých úrovních detailu ve vztahu k návrhu anebo realizaci. Všeobecné náklady vztažené na jednotku plochy anebo objemu jsou nutné v úvodních stadiích projektu a postupně se vzrůstajícím počtem elementů a se vzrůstající mírou detailu, s níž jsou modelovány, dávají stále přesnější odhad výše nákladů.

IFC

IFC formát postupně vznikal pod řízením AIA a později organizace buildingSMART. Není ve skutečnosti klasifikačním systémem. Určení tohoto formátu je odlišné od předem uvedených klasifikací a je především určené pro výměnu BIM modelů mezi různými programovými produkty. Obsahuje tedy celý model, včetně geometrie a výrobkových skupin. Formát IFC podléhá v poslední době překotnému vývoji a standardizaci. Právě tento formát je základem iniciativy OpenBIM, v níž se sdružili výrobci konkurenční monopolu Autodesku. Představa, že projekt velké stavby bude založen nad jednotným softwarovým produktem ve všech specializacích, je v současné době poněkud iluzorní, i když to lze řídicím orgánům projektu jenom doporučit. Existence nějakého výměnného formátu, jemuž „rozumí“ všechny BIM softwary, je tedy nanejvýš potřeba. Současná verze formátů odpovídá 2.3 či ifcXML verze 4. Zájemce o bližší podrobnosti odkazujeme na: http://www.buildingsmart.org.
IFC soubory jsou rozšířeny v aplikacích při použití následujících formátů a jejich ikon.

 

Text: Milan Hampl

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.