Facillity Management Journal

K ČEMU A PROČ ZAVÁDĚT KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY? JAK SE V MNOHA Z NICH VYZNAT? JAKÝ JE VZTAH KLASIFIKACE A NÁKLADOVÉ ANALÝZY?

Žádný jednoznačný a všeobecně přijatý klasifikační systém stavební produkce ve světě neexistuje. O tom svědčí i jejich používané množství a relativně obtížná přenositelnost mezi regiony a zeměmi, verze klasifikačních systémů a jejich obtížná transformace.


Principiálně se klasifikace (taxonomy) používá v různých oborech pro rozčlenění nějaké reality anebo jevu, rozdělením na menší části (kategorie), identifikované nějakou individualitou. Opakováním tohoto členění lze získat hierarchický systém členění. Kategorizace či klasifikace je základem vědy a vědeckých oborů. Známé jsou klasifikační systémy např. v botanice či biologii (snad si vzpomeneme ze školy), které člení živočišnou či rostlinnou říši do kmenů, oddělení, tříd, řádů, čeledí, rodů a druhů. V dobách, kdy význačnou část reality popisujeme a zkoumáme prostřednictvím informačních technologií, je pro identifikaci jednotlivých částí používán systém kódování. Zde je každé kategorii klasifikace přidělen jednoznačný (nikoliv nutně číselný) kód. Začlenění v hierarchické klasifikaci pak může znamenat zřetězení kódů jednotlivých kategorií a lze z ní odvodit nejen jednoznačný identifikátor koncového prvku, ale také jeho začlenění ve všech částech hierarchického systému klasifikace.

Takže jednoduchá odpověď na otázku: „Proč vlastně používáme klasifikační systémy?“ zní: „Protože jejich prostřednictvím jsme schopni rozčlenit objektivní realitu na menší části s identifikovatelnou individualitou a v hierarchickém klasifikačním systému můžeme studovat prvky v libovolné úrovni hierarchie, můžeme je tedy členit i agregovat podle hierarchie a na tomto základě učinit cenový odhad v úvodních fázích projektu, položkový rozpočet ve fázi dokumentace pro stavební povolení a výrobní kalkulaci v realizační dokumentaci či přímo při provádění.“

 

KLASIFIKACE VE STAVEBNÍM PROJEKTU

Klasifikace nám umožňuje provádět agregace v rámci různých hierarchií. Jako se zvyšují znalosti o projektu, zvyšuje se míra detailu zachycená ve stadiích projektu, čímž se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného odhadu ceny. Nutno si uvědomit, že cena jednotkového množství stavebního prvku umísťovaného do BIM modelu je statistickou veličinou, která vzniká na základě zprůměrovaných hodnot, dosažených na různých stavbách různě velikými stavebními organizacemi v minulých obdobích. Nejen že má svou hodnotu, představovanou průměrem, ale má i rozptyl a časový trend.

KLASIFIKACE VE VÝSTAVBĚ V ČR

Stejně jako ostatní obory, i výstavba zavádí různé klasifikační systémy. Statistická klasifikace pak představuje hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či procesů. Výstavba, která je charakteristická individualitou jednotlivých projektů, člení předmět zkoumání, jímž je hotový produkt (stavba), do opakovatelných částí, členěných podle nejrůznějších hledisek a účelů.

 

KLASIFIKACE & BENCHMARKING

Jedním z nejznámějších hierarchických klasifikačních systémů používaných ve výstavbě především pro analýzy cen, je tzv. TSKP – třídník stavebních konstrukcí a prací. Značného užití se také těšila JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů), která sloužila zejména pro začlenění stavebních objektů. Pro účely statistiky byl tento klasifikační systém již nahrazen klasifikací (SKP-CZ CC), a třebaže JKSO oficiálně neplatí, někdy se stále ještě používá. Klasifikace činností (CZ-NACE, dříve OKEČ), produkce (SKP), zaměstnání (KZAM) a vzdělání (KKOV) jsou základními klasifikačními systémy Českého statistického úřadu.

Klasifikační systémy ve výstavbě se nepoužívají pouze k radosti statistiků. Mají také své praktické využití, zejména při stanovení cen, při nákladových analýzách, pro benchmarking. No a o peníze jde vždy až v první řadě, jak říká bývalý pan prezident. Takže hierarchie a podrobnost členění klasifikačního systému je dána účelem, s nímž je takový systém budován. V ČR je známá a používaná Cenová soustava (CS URS) společnosti URS Praha, a. s.

Hlavním smyslem klasifikace je usnadnit cenové odhady a analýzy v různých fázích vývoje výstavby. Zejména v raných vývojových fázích výstavby je třeba správně rozčlenit stavbu na stavební objekty, např. podle funkce a konstrukčního systému. Jednotlivé stavební objekty zatřídit podle charakteru, účelu a konstrukčního systému v návaznosti na způsob ocenění do JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů), případně do jiného třídníku, který navazuje na strukturu použité základny pro propočet.

 

BIM SOFTWARE & KLASIFIKACE

Například BIM software Revit implicitně obsahuje možnost klasifikace v tabulce 23 klasifikačního systému Omniclass (viz dále). Jeho exploataci v našich podmínkách brání nejenom nedostupná lokalizace do národního jazyka, ale také neexistence cenové databáze organizované na bázi takového klasifikačního systému.
Úplně nový systém zase na druhou stranu nutně musí jako základ používat data systémů stávajících, takže algoritmus oboustranného převodu bude nutné vytvořit společně s novou soustavou cen. Jejich orientace na parametrické stavební elementy, základní to objekty BIM, nikoliv na stavební práce, by velmi usnadnila tvorbu nákladových analýz. Do té doby všichni zúčastnění inženýři budou moci těžit profit z metodiky BIM, avšak rozpočtáři se budou muset omezit na precizní „výkaz výměr“.

 

ZAHRANIČNÍ KÓDOVACÍ A KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY

V oběhu je dnes množství různých kódovacích systémů, ale stále jsme daleko od chvíle, kdy se publikovaný strukturovaný průmyslový kód stavebního objektu BIM databáze stává vstupem do cenového systému, který bezprostředně tento kód přiřadí k cenovým položkám. Uniformat II je příkladem takového systému, který se blíží tomuto cíli, jehož stávajícím nedostatkem je nedostatečná úroveň specifikace materiálů a omezujících podmínek.

Všechny světové klasifikační systémy lze rozdělit do 4 skupin podle prvků, obchodu, produktů a funkcí.
• Prvky (nákladově): ACMM2 anebo “QSID”(AUS), UniFormat II (US), COBie2 Tabulka 21(US), Uniclass tabulka G (UK), BCIS4 (UK)
• Obchod (specifikace & subdodávky) NATSPEC (AUS), ASMM5 (AUS), MasterFormat (US), Uniclass tabulka J&K(UK)
• Výrobky (katalog výrobce) Ominclass (US), COBie2 Tabulka 23 (US), Uniclass Tabulka L (UK)
• Funkce (srovnávání a využití) COBie2 Tabulka 11 & 13 (US), Uniclass Tabulka D & F (UK)

V této souvislosti je třeba porozumět tomu, že Cobie není jeden kódovací systém. Jedná se o 8–9 různých tabulek, které náleží do všech 4 předchozích skupin. Dostupné kódovací systémy jsou určeny k organizaci informací podle logického schématu a k analýze nákladů na úrovni prvků, což lze využít ke konzistentnímu porovnávání (benchmarking) a reportování projekčních nákladů.

Jaký je nejlepší klasifikační systém?
Žádný „zlatý“ a jediný platný klasifikační systém, který lze vždy doporučit, neexistuje. Každý z klasifikačních systémů byl vyvinut k jinému účelu, takže nejlepších výsledků lze dosáhnout jejich použitím ve vzájemné kombinaci. Mnoho dokumentů, úvodů do BIM a doporučení pro vypracování BIM prováděcího plánu (tzv. BEP) zmiňují OmniClass, MasterFormat a UniFormat k pojmenování a kódování prvků či rodin. Jsou to systémy produkce vytvořené v USA Construction Specification Institute (CSI) a Construction Specifications Canada (CSC) pro stavební průmysl a mohou být použité ke strukturování stavebních dat spojených s modelem.

*Pokračování příště*

 

Text: Milan Hampl
(Pozn: Na tvorbě tohoto článku se kromě autora podílely i společnosti ÚRS Praha a. s. a Callida a. s., které připojily své pohledy na danou problematiku.)

Foto: Shutterstock

 

 

Ing. MILAN HAMPL vystudoval Fakultu stavební ČVUT, kde také 17 let působil. Následovalo založení společnosti IKA DATA, s.r.o. Má za sebou 25 let praxe v oblasti IT technologií, podílel se na zavádění internetu v ČR, publikoval v mnoha časopisech. Má odborné znalosti z oblasti stavebnictví, CAD systémů, inteligentních budov, bezpečnosti IT a obecně telekomunikací. Aktuálně ve společnosti IKA GROUP působí jako nezávislý poradce. Je vedoucím odborné Sekce IT CAFM IFMA CZ.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.