Facillity Management Journal

Elektromobilita ano, či ne? V pokračování seriálu určeného pro facility manažery o tématech, se kterými se setkáváte na cestě za čistou mobilitou a transformací firemních flotil, se budeme věnovat cestě k infrastruktuře v kancelářských budovách.

ELEKTŘINA. A KDO JE VÍC?

Na začátek odlehčení. Povídají si baterie, nabíječka a elektřina a vášnivě diskutují, kdo jakou roli sehrává v očích elektromobilu. „Já jsem baterie, jsem to nejcennější v autě,“ říká baterie. „Já jsem nabíječka a beze mě bys byla k ničemu,“ kontruje rozlíceně nabíječka. „Tak se uklidníme…“ uzavře elektřina.
Elektřina představuje pro facility manažera především téma bezpečnosti provozu budov, které řešíme v souvislosti s přechodem na čistou mobilitu. Technická příprava na provozování flotily elektromobilů proto zohledňuje oblast bezpečnosti. Na počátku je však rozhodnutí majitele či nájemce nemovitosti o přípravě na přechod k čisté mobilitě. Díky porozumění potřebám se plánuje celá ostatní infrastruktura. Od zjištění kdo, jak často, jak daleko a s jakou četností jezdí za plněním úkolů, přes data, kdo a jak bude elektromobil nabíjet, až po zvolené typy elektromobilů a nabíjecí technologie ve flotile. To jsou podstatné informace pro facility manažera, na jejichž základě může ve spolupráci s vlastníkem budovy, odbornou firmou nebo elektro projektantem navrhnout vhodné řešení. Z analýzy může vyjít zjištění, že bude postačovat nabíjení běžnou elektroinstalací, která je v budově dostupná.
Nebo přesný opak. Potřeba posílení distribuce, případně zřízení nového odběrného místa, zásahy do místní rozvodné sítě a posílení kabeláže pro rychlé dobíjení vozidel. Pojďme se tedy na jednotlivé oblasti cesty k infrastruktuře v kancelářských budovách podívat.

NAŠE ČISTÁ MOBILITA

U vozidel, která slouží jako statusová, manažerská a nepředpokládá se frekventované cestování mimo budovu, je vhodný odlišný přístup k nabíjení než u vozidel přímo podporující obchodní model společnosti, například zásobování, rozvážkové služby, ale také technická podpora u zákazníka a obchodní činnost. U vozidla, které nepotřebuje rychle doplnit kapacity baterie, nemusíme zvažovat dokonce žádnou podporu nabíjení na firemním parkovišti. Řada manažerů má doma možnost vozidlo nabít z fotovoltaiky, a jelikož se jedná o čistou elektřinu, mělo by být primárním zájmem společnosti podpořit toto odpovědné chování svých zaměstnanců. Například podporou rezidenční instalace wallboxů a fotovoltaik u zaměstnanců, zajištěním služeb eMobility Concierge pro své zaměstnance.

DC NABÍJEČKY

U řidičů, kteří denně najezdí stovky kilometrů, je situace odlišná. Tam stojí za úvahu instalace určitého počtu DC nabíjecích stanic. Ale pozor, není DC jako DC. Mnohdy se do úvah oDC nabíjení projektují rychlé nabíječky, tak jak je známe z veřejných míst. Pro firemní užití lze zvážit instalaci řádově (10×) levnější varianty, které však pomohou rychle nabít vozidlo. Ty umí „obejít“ omezenou kapacitu palubní AC nabíječky elektromobilu a dokáží tak dobíjet 3–4× rychleji. A podpořit tak provozní potřeby zaměstnanců.
Víte, že jezdit elektromobilem můžete s využitím energie z obnovitelných zdrojů? Je na facility manažerovi, aby zajistil odběr zelené elektrické energie s certifikátem původu od distributora. Z pohledu podpory životního prostředí je velmi vhodná také varianta veřejného rychlého dobíjení elektromobilů v sítích distribučních společností PRE, ČEZ a E.ON. Všichni tři dodavatelé garantují, že každý kilowatt elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů.

KONTROLA PŘIPRAVENOSTI

Zná-li facility manažer očekávání společnosti, jež je výsledkem důkladné analýzu potřeb mobility, má zadání. S tímto podkladem je nyní prostor konfrontovat realitu elektro instalace v budově. Mnozí developeři a vlastníci budov jsou podpoře čisté mobility nakloněni, již v projektu nabíjení vozidel obmysleli a vy provedete jen kontrolu. Tam, kde vše tak dobře připravené není, vám poskytnou sami podporu a předají kontakt na projektanta elektro. Tam to celé začíná. A pokud jste již učinili rozhodnutí, že umožníte zaměstnancům dobíjení vozidel v prostorách vaší společnosti, což nemusí být samozřejmost nejen s ohledem na dostupnost čisté energie v síti veřejné sítě nabíječek, potom je projekt elektro a PBŘ budovy samotný začátek vaší cesty. Z praxe vidíme, že často není problém přivést jednofázový rozvod 230 V pro každé parkovací stání. Pokud je cílem zajistit pro řidiče základní podporu dobití elektromobilu po celou pracovní dobu, po kterou stojí na parkovišti. A přiznávám tomuto řešení určitou jednoduchost. Především se však jedná o řešení, které často nevyžaduje posílení kapacit odběrného místa. I zde je třeba nalézt cestu v součinnosti s elektro projektantem. Vždy zvažujeme kapacitu příkonu, dosažitelnost posílení kapacity příkonu, možnost připojit se na existující odběrné místo, délky kabelových tras, umístění měření spotřeby, umístění rozvaděčů pro dodatečné instalace zásuvek nebo AC či DC stanic, rozmístění nabíjecích bodů v rámci parkovací kapacity.

TECHNICKÝ POHLED NA VĚC

Máme-li za sebou úvahu o potřebách a kontrolu stávajících rozvodů, dostali jsme se k rozdílové analýze. Výsledkem je souhrn opatření, která bude potřeba provést pro zajištění čisté mobility tak, jak ji vaše společnost potřebuje. A začíná cesta facility manažera za projektem elektro. Projektant je odpovědný za zahrnutí očekávaného řešení plynoucího z rozdílové analýzy potřeb. Projektant je ten, který kalkuluje kapacity a definuje technické požadavky na zvolená řešení, kdo validuje kapacity a realizovatelnost, kdo předkládá podklady pro případné jednání s majitelem budovy a vnějším okolím, v tuto chvíli především distribuční společností, pakliže je třeba posílit kapacity odběrných míst. Cílem by mělo být zajištění podpory nabíjení elektromobilů bez dodatečného zatížení distribuční soustavy. Že je to protimluv? Kdepak. Kancelářské budovy jsou dimenzované na provoz celého spektra technologií a jejich celkové rezervované kapacity energie jsou využitelné pro podporu čisté mobility. Není to sice univerzální pravda, ale pro zjednodušení připusťme, že ne všechna parkovací stání v budovách jsou využita, ne všichni parkují současně, ne všichni budou v příštích 10 letech intenzivně přecházet na čistou mobilitu z jistě dobrých důvodů. Pomiňme faktor času a vraťme se k celkové rezervované kapacitě. Ta je dána hodnotou hlavního jističe odběrného místa. Projektant se zcela správně vyhne napojení na elektroinstalaci vedoucí k výtahům a potom již kombinací hodnot jednotlivých odběrných míst navrhne řešení. Třeba takové, kdy odběr energie nabíjejícími se elektroauty balancuje dostupnou kapacitu elektřiny pro nájemní prostory nebo spotřeby pro společné prostory nemovitosti. Tady je potřeba opřít se o analýzu mobility pro zajištění optimálního řešení. Již zmíněné elegantní jednofázové nabíjení z 230V zásuvky nám sice umožní pokrýt velikou část parkovacích míst základní podporou dobití elektromobilu, bohužel však v základu a bez dalšího technického řešení neumožní dynamické řízení nabíjení za účelem zajištění omezení celkové spotřeby na odběrném místě dosahující maxima kapacity dané instalovaným jištěním. Jinými slovy, ve chvíli, kdy potřebujeme jako facility manažer navrhnout bezpečné řešení, které bude dlouhodobě udržitelné pro podporu provozu flotily elektromobilů, musíme se poohlédnout po vyspělejší technologii AC nabíjení. Ke slovu přichází systémy řízení balancování odběru v rámci celé nabíjecí infrastruktury.
Jedná se o softwarové řešení komunikace nabíjecích bodů, jejich prioritizace, nastavení oprávnění a především přehled o fungování sítě. Tímto předcházíme problému s nedostatečnou rezervou v příkonu budovy či areálu, který není neobvyklý. Dobíjecí infrastruktura pro větší počet vozidel představuje v energetické bilanci často velmi významnou položku, kterou stávající síť při plném nasazení vícero nabíjecích bodů bez řízení, neutáhne.

DYNAMIC LOAD MANAGEMENT

Ideální odpovědí je takzvaný dynamic load management. Chytrý řídicí systém hlídající volnou kapacitu v síti objektu a podle ní zvyšuje či snižuje výkon stanic, aby předešel přetížení sítě nebo překročení čtvrthodinového maxima, které má odběratel sjednané s energetickou společností. Řídicí systém zároveň umožňuje dobíjení efektivně plánovat a využívat právě těch časových period, kdy je volná kapacita energie v budově největší. Vedle toho může sledovat spotřebu jednotlivých vozidel, náklady na jejich cesty a zajistí i jejich případné rozúčtování. Při využití spolu se službou eMobility Concierge je pro facility manažera snadné propojit firemní nabíjení a rezidenční nabíjení do jednoho prostředí, zajistit tak trvalý přehled nad náklady, podporu zaměstnancům při zřizování nabíjecích bodů u nich doma, například výběrem z portfolia wallboxů na www.powerlogic.cz .
Řízení dobíjení firemní flotily není nutnost. Implementací řešení pro vlastní nabíjení flotily ve firmě i v domovech řidičů, kde elektromobily parkují přes noc, je každopádně nejlepší cestou, jak maximalizovat úspory plynoucí z provozu elektromobilů. Ty pak tím rychleji vyrovnají vyšší náklady na pořízení bateriového vozu oproti variantě na fosilní paliva. Úkolem facility manažera je při porovnání TCO zajistit, aby se tvrzení, že jsou elektromobily celkově levnější na provoz i údržbu, potvrdilo. K tomu výrazně přispěje vlastní kontrola společnosti nad nabíjením.

 

Text: Jan Linhart

Foto: Archiv autora

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.