Facillity Management Journal

V listopadu loňského roku nadšenci pro ESG problematiku zajásali, když Evropský parlament schválil novou směrnici CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD), která zavádí pravidla pro nefinanční reportování firem. Firmy podle této směrnice budou zveřejňovat data o svém vztahu k životnímu prostředí (Environment), v sociální oblasti ( Social) a v oblasti řízení firem (Governance).

Do konce 2023 bude směrnice publikovaná ve věstníku EU a pak budou mít členské státy 18 měsíců na implementaci. Směrnice se dotkne postupně různých skupin firem. Od roku 2025 všech firem nad 250 zaměstnanců (v ČR jde asi o 1 500 subjektů) a postupně pak všech malých a středních podniků obchodovaných na burze.

Tolik aktualita z pohledu valící se regulace. Bylo by ale chybou dívat se na ESG pouze z této perspektivy. Mít ESG pod kontrolou, mít dobrá data a mít svůj byznys model nastavený udržitelně z hlediska dopadu na přírodu a společnost přináší spoustu obchodních výhod.
Některé z těchto výhod se obecně vztahují na firmy napříč průmyslovými sektory, některé jsou pak více specifické. Jaké obchodní výhody z dobré ESG praxe vyplývají pro sektor facility managementu v České republice?

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

Podle četných statistik víme, že 76 % zákazníků by nekoupilo produkt, který nesplňuje ESG standardy. Podobných statistik je stále více a více k dispozici. Většinou se však týkají spíše FMCG sektoru, kde velkou část zkoumaného vzorku tvoří mladší lidé z generace mileniálů nebo generace Z, kteří nejvíce slyší na otázky udržitelnosti.
V případě FM sektoru v Čechách jsou typickými klienty B2B firmy, které ve vedení již nemusí mít tolik lidí ze zmiňovaných dvou generací. Tlak od zákazníků na ESG standardy tudíž nemusí být v současnosti tak velký jako v případě FMCG sektoru. To se ale brzy může začít měnit, jak bude docházet ke generační obměně ve vedení FM firem.

PROVOZNÍ ZISK

Podle průzkumu firmy s dobrou ESG strategií mohou zvýšit provozní zisk až o 60 % a snížit si tak náklady. Tohle je vysoce relevantní údaj pro FM sektor, v němž firmy zaměstnávají tisíce lidí, provozují budovy a například i automobilové parky.
V případě FM lze očekávat, že si firmy budou vést lépe oproti jiným sektorům. Důvodem je, že FM sektor jako takový je svým byznys modelem nastaven právě na snižování provozních nákladů svých klientů, a tudíž schopen tuto praxi implementovat
i ve vlastních řadách.
Další velkou výhodou FM sektoru jsou data. Pořád platí, i dle nejnovějšího výzkumu, že největší výzvou pro ESG je dostupnost a sběr dat. Tady FM sektor také může být napřed. Měření a sběr dat (třeba pomocí IoT) pro potřeby lepšího managementu budov je integrální součástí FM byznys modelu a zajisté může být využito také pro sběr ESG relevantních dat.

ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

Víme, že 93 % zaměstnanců zůstává ve firmě, když má dobrou ESG strategii. Toto je samozřejmě v nejvyšším zájmu jakékoliv organizace. Pořád platí, že firmu stojí dodatečné náklady najmout nové zaměstnance, když přijdou o stávající.
V tomto nebude FM odlišný od jiných sektorů a je to i pro tento sektor stěžejní téma.

LEPŠÍ FINANCOVÁNÍ

V oblasti financování a ESG se věci hýbou mílovými kroky.
Banky stále více vyžadují od firem ESG data. Nedávno byl zveřejněn rozsáhlý dotazník pro firmy, který si banky nechaly vypracovat za celý sektor, obsahuje přibližně 80 otázek v oblasti ESG. Na různé typy zelených půjček existují již teď mírně zvýhodněné úvěry. Na vyloženě škodlivé projekty z hlediska ESG již firmy ani půjčku dostat nemusí.
V případě dotací se již teď například požaduje od firem informace o emisích CO2.

Do té míry, do jaké je FM sektor závislý na bankovním financování resp. dotacích, je toto téma pro tento sektor zásadní.

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

ESG se obecně týká také dodavatelských řetězců a věci se i v tomto směru hýbou mílovými kroky. Od ledna tohoto roku třeba německé firmy nad jistý počet zaměstnanců musí prokazovat ESG standardy svých dodavatelů a dodavatelů
dodavatelů.
FM sektor má významný dodavatelský řetězec, a proto také bude muset být schopen prokázat, že nakoupené materiály a zboží nepocházejí od dodavatelů, kteří porušují lidská práva nebo škodí životnímu prostředí.
V případě FM v Čechách toto však bude spíš metodologická otázka, jak toto zdokumentovat a prokázat. Dodavatelé pro tento sektor převážně nebo úplně pocházejí z Evropské unie, kde situace v této oblasti není kritická, jako třeba v některých zemích jihovýchodní Asie. Tlak na „čistotu“ dodavatelského řetězce v oblasti ESG bude proto menší. Ale i tak tento sektor bude muset být schopen situaci ve svém řetězci zdokumentovat.

ZÁVĚR

FM sektor je z povahy svého obchodního modelu nastaven tak, že přispívá k lepší udržitelnosti především v oblasti životního prostředí a v sociálních otázkách. Gró toho, co FM řeší, je v jádru ESG (energetická účinnost, cirkularita, pohoda zaměstnanců na pracovišti či prointegrační opatření na pracovišti pro lidi se zdravotním postižením a další). A jak jsme psali, dodržovat nejvyšší ESG standardy má nesporné obchodní výhody, ze kterých může těžit i FM sektor.
Pokud FM sektor nabízí svým klientům řešení pro lepší udržitelnost, budou pravděpodobně tito klienti od FM firem očekávat, aby se samy udržitelně chovaly. Zavedení ESG do praxe může znamenat až 60% zvýšení provozního zisku. Údaj obzvlášť relevantní pro FM sektor. Vyšší produktivita díky nižší fluktuaci zaměstnanců a možnosti lepšího financování jsou další výhody dobré ESG praxe. Schopnost prokázat „čistotu“ dodavatelského řetězce z hlediska ESG bude čím dál tím více stěžejní téma hlavně pro velké klienty FM firem.

ESG, chápáno jako sběr dat a jejich zpracování do reportu, nabízí firmám příležitost zefektivnit svůj provoz a promyslet svoji strategii. Samotný sběr dat, který bude brzy povinným, je tedy pouze prvním krokem na cestě k odolné a prosperující firmě.

 

Text: Ivan Lukáš

Obr.: Vecteezy

 

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.