Facillity Management Journal

Výzkumné centrum SEEPIA publikovalo klíčovou studii o dopadech Fit for 55 na Českou republiku. 

Cílem studie je pomocí makroekonomických a techno-ekonomických modelů vyhodnotit dopady unijního balíčku Fit for 55 na ČR a poskytnout tím expertní vstup do diskuse o nastavení domácích politik, které budou nejen plnit cíle balíčku, ale zároveň efektivně využijí růstový potenciál přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a současně zamezí zásadním negativním sociálním dopadům.

Hodnocení dopadů je postaveno na porovnávání referenčního scénáře vývoje (bez balíčku Fit for 55) s několika variantními scénáři implementace balíčku. Výsledky modelových scénářů ukazují, že cíl 55% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 je dosažitelný, k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 ale bude potřeba dalších opatření – scénáře v této studii však nebyly definované s cílem dosažení klimatické neutrality do konce roku 2050.

Modelové scénáře

Modelové scénáře rozvíjejí dvě trajektorie dekarbonizace s odlišnou rychlostí rozvoje obnovitelných zdrojů energie a míry závislosti na dovozu elektřiny. Odhadované dopady na ekonomiku nemusí být nutně negativní (ve srovnání s rostoucím referenčním scénářem).

 

Při využití podstatné části výnosů ze zpoplatnění emisí skleníkových plynů na klimatické investice a zejména na transformaci sektoru budov a dopravy, může klimatická tranzice vést k větší ekonomické aktivitě a celkovému pozitivnímu efektu na makroekonomické ukazatele (HDP i zaměstnanost). Tento efekt ale bude rozložen nerovnoměrně mezi ekonomickými sektory, a proto bude nezbytné strategicky podpořit a zajistit odbornou přípravu pracovníků v růstových sektorech (obnovitelné zdroje, stavebnictví) a současně reorientaci, útlumové a rekvalifikační programy zejména pro sektory spojené s fosilními palivy.
Na tuto studii naváží další analýzy, které studii rozšíří o hodnocení návrhů z nového balíčku RePowerEU.

Stáhnout studii (formát pdf)
Stáhnout výtah ze studie (formát pdf)

 

Co je SEEPIA

Jsme členem výzkumného konsorcia, které se svým projektem Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA) získalo podporu z programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky (TAČR).

Hlavním záměrem projektu je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí.

Kontextovým politickým rámcem projektu je Zelená dohoda pro Evropu, kterou Evropská komise předložila na konci roku 2019 jako strategickou vizi přechodu na uhlíkově neutrální, udržitelnější a ekologičtější hospodářství za současného posílení hodnoty ochrany a obnovy přírodních ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a zlepšení zdraví lidí.

V rámci projektu naše konsorcium rozvíjí metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování a poskytuje Ministerstvu životního prostředí a dalším orgánům státní správy expertní podporu při tvorbě politik a strategií na základě výzkumu současných a budoucích dopadů na životní prostředí, ekonomiku a společnost. S dosaženými výstupy pak bude seznámena odborná i široká veřejnost. Centrum SEEPIA zahrnuje celkem 16 pracovišť z 12 samostatných výzkumných organizací, univerzit a podniků disponujících širokou expertízou. Konsorcium se zaměřuje na dosažení tří hlavních cílů:

Multioborová spolupráce

Tým Idealabu v rámci projektu zodpovídá za jeden tematický okruh a především vizuální a marketingovou prezentaci celého výzkumného konsorcia. V loňském roce jsme připravili novému výzkumenému centru vizuální identitu, logo a webové stránky, které postupně prezentují výstupy celého výzkumu.

Prvním je vyhodnocení investiční mezery, časového hlediska investic, absorpční kapacity a využitelnosti finančních zdrojů EU v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal).

Druhým okruhem jsou pak tržní signály skleníkových plynů, přičemž důraz je kladený především na témata vyhodnocení dopadů na investiční rozhodování podniků, identifikaci synergických a protichůdných opatření vůči cenovému signálu (např. přidělování bezplatných povolenek, daňových výjimek, dotací či jiných peněžitých plnění) a následně vytvoření doporučení vhodných změn v regulaci a opatřeních (např. v nastavení domácího daňového systému, doporučení vůči EU-ETS obecně a vůči implementaci v ČR, poskytování a nastavení dotací a kompenzací aj.).

Konečným příjemcem projektu, jenž byl oficiálně zahájen v květnu 2021 a skončí v roce 2026, je Ministerstvo životního prostředí. Seznam partnerů sdružených v konsorciu SEEPIA je zde:

Více informací o programu Prostředí pro život lze najít také na webu Technologické agentury České republiky, jejímž prostřednictvím je projekt financován a řízen.

Náš tip: seriál Marketing vědy a výzkumu

Na konci loňského roku jsme připravili pro Středočeské inovační centrum seriál a pracovní workshop s názvem Marketing vědy a výzkumu. Z něj vznikla příručka pro vědecké a výzkumné instituce. Pomůže vám zorientovat se v základním pojmosloví, postupech a pravidlech spolupráce s marketingovou agenturou, jako jsme my v Idealabu.

Stáhnout příručku Marketing vědy a výzkumu

Připravili jsme také bonusové rozhovory, které popisují konkrétní přístup dvou výzkumných institucí.
Marie Thunová, vedoucí PR & Marketingu HiLASE, vědeckého výzkumného centra Fyzikálního ústavu AV ČR. Rozhovor zde.

Otomar Sláma
, ředitel Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP). CUIP je 100% vlastněná dceřiná společnost Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přenos vědeckých poznatků z akademického prostředí do běžného života. Rozhovor zde.

Kontakt

Jste z vědecké instituce a potřebujete dostat výsledky své práce do světa? Rádi vás zorientujeme v možnostech marketingu vědy. Pojďte nám říct, jaké máte možnosti, a my namícháme marketingový mix přímo pro váš projekt.

Napište nám na office@idealab.cz nebo rovnou zavolejte Radka Váňu na tel. +420 777 572 476

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.