Facillity Management Journal

EVROPSKÁ UNIE PŘIJALA DVĚ ZCELA PRŮLOMOVÉ SMĚRNICE, KTERÉ V BRZKÉ DOBĚ ZMĚNÍ PODOBU ČESKÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE I DALŠÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PROCESŮ FIREM.

 

Členské státy mají povinnost uvedené směrnice transponovat do vlastního právního prostředí s tím, že pro Českou republiku skončila transpoziční lhůta již k 1. a 2. srpnu tohoto roku. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (tzv. Work-life Balance směrnice) ze dne 13. června 2019 a o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii ze dne 20. června 2019. V současné době probíhají intenzivní práce na tzv. transpoziční novele zákoníku práce v režii Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

HOME OFFICE PRÁCE BUDE JINAK
Z pohledu Work-life Balance směrnice se změny budou týkat především oblasti první právní regulace v českém prostředí výkonu práce z domova i jiné formy distanční práce (tzv. home office) a dále také například uspořádání pracovní doby zaměstnanců, kteří jsou rodiči nebo pracujícími osobami. Nový proces žádosti o home office i o pružné uspořádání práce a nové povinnosti firem – povinné náhrady nákladů zaměstnanců na home office:

• Specifické skupiny zaměstnanců budou mít možnost požádat své zaměstnavatele o pružné uspořádání pracovní doby, což v kontextu směrnice bude znamenat jak právo na přizpůsobení rozvrhu práce, včetně využívání různých forem práce na dálku, tak také na pružné rozvržení pracovní doby nebo na kratší pracovní úvazek.
• Zaměstnavatel bude povinen žádosti zaměstnanců interně projednat, s novou povinností písemného stanoviska – v případě odmítnutí bude navíc dána povinnost takový postup odůvodnit s tím, že bude přezkoumatelný před soudy. Zaměstnancům bude také dána možnost požádat o dřívější navrácení k původnímu (plnému) rozvržení práce.
• Dále se vůbec poprvé v českém právním prostředí připravuje právní úprava podmínek práce v režimu home office, a to dokonce včetně úpravy povinných náhrad nákladů zaměstnanců na výkon distančních forem spolupráce ze strany zaměstnavatele.

 

ZMĚNY NA OTCOVSKÉ DOVOLENÉ
Zaměstnanci – otcové budou moci mimo jiné očekávat prodloužení otcovské dovolené. Druhá směrnice O předvídatelných a transparentních pracovních podmínkách upravuje zejména minimální požadavky na informace o podstatných aspektech pracovněprávního vztahu a tzv. minimální pracovní podmínky.
Do novely zákoníku práce bude tedy nutné promítnout zejména nové požadavky na písemné informace, které se budou zaměstnancům povinně poskytovat v konkrétních lhůtách před začátkem pracovního poměru – například se bude jednat o podmínky zkušební doby, označení uživatele u agenturních zaměstnanců, nárok na odbornou přípravu zaměstnanců a kompletní informace o pracovním režimu (jako je např. délka pracovního dne, týdne, ustanovení o přesčasech a jejich odměňování, změny v rozvrhu směn, pokud je pracovní režim předvídatelný atp.).

Transpoziční novela by dále měla upravit nový postup, který bude třeba dodržet ze strany zaměstnavatele i zaměstnance v případě rozvázání pracovního poměru. Změny se pravděpodobně dotknou také zaměstnanců, pracujících v režimu DPP/DPČ, kterým na jednu stranu přinesou více ochrany, na druhou stranu však ztratí část své flexibility. Byť lhůta pro Českou republiku již uplynula, transpoziční novela ještě bohužel není připravena. Práce na její přípravě pravidelně monitorujeme, a jakmile bude znám legislativní návrh novely, přineseme o jejích dopadech i obsahu podrobnější informace.

 

 

EVA BERNADET se již od studií zaměřuje ve své praxi na pracovní právo a zaměstnanost, a to včetně pracovněprávních litigací a negociací. Mezi její klienty vždy patřily přední české i zahraniční společnosti, výrobní podniky i bankovní a finanční instituce. Vede advokátní kancelář CABINET BERNADET, jež se specializuje na pracovní právo.

 

 

 

 

Text: Eva Bernadet
Ilustrace: Adam Müller

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.