Facillity Management Journal

„VIDÍME ROSTOUCÍ ZÁJEM“

 

Rozhovor s Grishou Kahlenem, zakladatelem Millenium Technologies.

Jak funguje plazmové zplynování i zplyňování?
GK: Plazmové zplyňování je inovativní technologie, která prostřednictvím plazmatu (výron má teplotu 3 000 až 5 000 °C) efektivně převede chemickou energii vstupní suroviny na chemickou energii syntézního plynu a současně dokáže vitrifikovat její anorganickou část. Provozní teploty v reaktoru jsou na úrovni 1 200 °C až 1 400 °C v části dna reaktoru, kde se shromažďuje roztavená struska. Vzniklý syntézní plyn může být využitý jako zdroj energie nebo k výrobě chemických produktů. Vitrifikovaná struska je dále využitelná například ve stavebnictví pro výrobu izolačních materiálů nebo jako plnivo do speciálních betonových směsí.

Jaké je pak využití syntézního plynu?
GK: Syntézní plyn je v podstatě podobný generátorovému plynu nebo svítiplynu a lze jím, zcela či částečně, nahradit zemní plyn.

Lze ve stručnosti popsat investiční náklady a celkovou ekonomiku vaší technologie?
GK: Investiční náklady jsou závislé na velikosti projektu a dále na koncové technologii pro využití syntézního plynu. Pokud zákazník využije vyrobený syntézní plyn ve vlastním, již existujícím zařízení, tak se diametrálně liší od případu, kdy zákazníkovi dodáváme elektrickou energii vyrobenou v kogeneračních jednotkách. Celkově se dá říct, že u zařízení zpracovávajícího 1 tunu materiálu hodinově se můžeme pohybovat v rozmezí od 180 do 230 mil. Kč.

Jaká je návratnost?
GK: Návratnost investice se pohybuje v průměru od tří do pěti let. Současné ceny energií její návratnost zkracují. Návratnost technologie stojí na příjmech za likvidaci odpadu a dále na úsporách nákladů za vyrobenou elektrickou energii nebo plyn. Samozřejmě také velmi záleží na vstupní surovině. Jinou výtěžnost, a tedy i návratnost investice, budeme mít, pokud budeme zplyňovat různorodý odpad s vysokou vlhkostí, jako je komunální odpad, a na jiné hodnoty se dostaneme například při zpracování nerecyklovatelných plastů či sklolaminátu, kde bude ta návratnost výrazně kratší.

Kdo je typický zákazník vaší technologie?
GK: V dnešní době jsme ve složité energetické situaci, díky které se velmi rozšiřují oblasti, pro které je technologie plazmového zplyňování využitelná a výhodná. Jedná se o podniky a výrobní provozy, kde se řeší, jak efektivně zpracovat obtížně likvidovatelné odpady, ale i provozy vyhledávající alternativní zdroje energie pro zvýšení energetické soběstačnosti. Takže okruh zákazníků je čím dál širší. Jsou to například průmyslové výrobní podniky, teplárny, provozovatelé autovrakovišť, ale i města a obce.

Jaká je reakce státního a municipálního sektoru?
GK: Poptávky od měst a obcí dostáváme velice často, jednáme s obcemi a vysvětlujeme jim, jaké investice jsou nutné k tomu, abychom v naší technologii byli schopni zpracovávat komunální odpad. Jedná se zde o nemalé náklady k tomu, abychom byli schopni zpracovávat směsný komunální odpad. Je nutné jej předtím vysušit, rozdrtit a vyseparovat z něj materiály, které nepřinášejí energii. Takovéto zařízení celkovou investici velice zdražuje. Na druhé straně se náklady obcí na nakládání s odpady neustále zvyšují a my v tomto směru vidíme budoucnost technologie.

Jak probíhá povolovací proces a nese s sebou vaše technologie nějaká rizika, například z hlediska dopadů na životní prostředí?
GK: Povolovací proces se nám kvůli stávající nedostatečné legislativě trochu protahuje. V oblasti ochrany ovzduší jsme zatím stále na stejné úrovni jako spalovny odpadů, a to i přesto, že emise, které vznikají spalováním syntézního plynu obsahují méně škodlivin než při spalovaní zemního plynu.

 

MILLENIUM TECHNOLOGIES
Společnost Millenium Technologies a.s. se zaměřuje na vývoj a výrobu technologie pro plazmové zplyňování a vitrifikaci vstupních surovin s různým podílem energie a anorganické části. Jedná se například o efektivní, environmentálně šetrné a zcela bezpečné zpracování odpadních látek různého stupně nebezpečnosti, jejichž produktem je syntézní plyn a sklovitá struska. Oba produkty jsou druhotně použitelné jako energetický zdroj, respektive stavební materiál. Společnost Millenium Technologies provozuje Vědecko-technický park v Dubé, kde probíhá výzkum a testování technologie, a to ve spolupráci s odborníky z vědeckých pracovišť a vysokých škol. Společnost vedle výzkumu a testování připravuje komerční projekty ve spolupráci s řadou potenciálních klientů, např. se samosprávou měst a obcí, ČOV či se zdravotnickými zařízeními.
www.millenium-technologies.cz

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.