Facillity Management Journal

CAFM (COMPUTER-AIDED FACILITIES MANAGEMENT) JE SOFTWARE URČENÝ PRO PLÁNOVÁNÍ, PROVOZ A ŘÍZENÍ FACILITY MANAGEMENTU, SPRÁVY BUDOV A JEJICH PROVOZU.

CAFM je ale také rychle rostoucí oblast informačních technologií, která umožňuje majitelům firem, ředitelům, manažerům a firmám přesunout základní logistické a provozní úkoly do digitálního prostoru. Na CAFM softwaru je dnes založený úspěšný facility management jak na straně poskytovatelů, tak klientů. Velkým tématem pak je – i ve vztahu k měnící se legislativě – napojení konkrétních CAFM systémů na BIM model dané stavby. Oslovili jsme všechny významné hráče na trhu a zeptali se:

1. Můžete stručně charakterizovat váš CAFM software s ohledem na příchod očekávaného zákona o informačním modelování staveb (BIMu)?
2. V čem se odlišuje váš CAFM pro FM uživatele?
3. Jak je váš software připraven na komunikaci s BIM modelem z pohledu zadávání dat FM?
4. Očekáváte implementaci klasifikačního systému CCI do struktury CAFM?
5. Jak je u vašeho CAFM řešení postavený cenový model?
6. Jak váš CAFM software snižuje administrativní náročnost pro FM pracovníky na straně klientů i FM providerů?
7. Máte nebo připravujete využití společně s IoT technologií k vašemu CAFM?
8. Reflektuje váš software nový zákon 250/2021 o VTZ?
9. Můžete uvést referenční projekty na českém a slovenském trhu, kde je vaše řešení použité?

 

DODAVATEL: SMART URBIDO S.R.O.
Název softwaru: Urbido
Odpovídal: Michal Faltejsek

1. Systém Urbido je komplexně připraven na BIM a integraci DIMS, resp. IMS do prostředí facility managementu ve formátu IFC. V současné době již integruje několik BIM projektů, kdy je schopen importovat z modelu veškeré prvky a k nim přiřazené parametry pro facility management. Součástí systému je vlastní BIM viewer propojený na modul Provozu a údržby s přehledem jednotlivých činností přímo v modelu. Modely je systém schopen umístit také na skutečnou pozici v mapě prostřednictvím integrovaného GIS řešení. Modul BIM a GIS jsou bez poplatků třetím stranám a nabízí uživateli unikátní propojení BIM a FM.

2. Naše řešení přináší nový a jednoduchý pohled na facility management. Primárním cílem je nabídnout klientům systém, který je intuitivní, přehledný, moderní a pro uživatele jednoduchý. Věříme, že složitost systému má zůstat na pozadí v jednotlivých funkcionalitách systému, ale pro uživatele musí být přehledný a příjemný. Systém Urbido zároveň pracuje s principem všech uživatelů. Každý, kdo v rámci organizace pracuje v oblasti FM, by měl systém pomáhat udržovat a pečovat o aktuální data, ať je to technik, manažer nebo externí dodavatel.

3. Systém umí data z BIM komplexně importovat do systému. Budovu, podlaží, místnosti a samozřejmě také jednotlivé prvky a vybavení. Jednotlivé parametry se mapují přímo na parametry CAFM Urbido, aby došlo k jejich správnému propojení BIM – CAFM. Systém Urbido pracuje s klasickým verzováním modelů tak, jak je uživatel zvyklý z CDE, ze kterých lze data snadno převzít. V integrovaném modulu BIM lze přímo jednotlivým prvkům 3D modelu přiřazovat komentáře, dokumenty, závady nebo plánovat periodické či operativní činnosti.

4. Náš systém umožňuje import více klasifikačních systémů i datových standardů. Uživatel si sám může zvolit datový standard a klasifikační systém, tedy i např. CCI.

5. Cena je individuální dle rozsahu portfolia majetku klienta. Jedná se o formu SaaS, licenční systém na základě rozsahu a počtu zvolených modulů systému.

6. S jakýmkoliv nastavením systému standardně v rámci implementace klientům pomáháme, nicméně systém je uživatelsky pohodlný i z administrativního hlediska. Systém lze napojit na SSO jednotné přihlašování v rámci organizace. Zároveň jde o princip, aby do systému vstupovali jednotliví účastníci a pomáhali systém plnit a udržovat aktuální v jejich agendě.

7. V současné době se systém umí napojit na dálkové odečty měření médií a energií, ale i jiné IoT zařízení. V tomto ohledu máme bohaté zkušenosti s vývojem a prodejem vlastních IoT zařízení, např. na měření teploty, znečištění ovzduší, CO2eq aj. s daty přímo v softwaru Urbido.

8. Ano, kromě zákona 250/2021 o VTZ v sobě systém integruje širší portfolio zákonů, norem a vyhlášek týkajících se VTZ a předpisů revizí a kontrol k jednotlivým VTZ.

9. Svoboda & Williams, Ředitelství vodních cest, Budějovický Budvar, VŠB – Technická univerzita Ostrava.

 

Michal Faltejsek je jednatel společnosti. Absolvent Fakulty stavební VŠB – TUO se zaměřením na facility management, BIM a Smart City. Působil v superpočítačovém centru IT4Innovations, facility managementu a dlouhodobě se pohybuje ve výše uvedených oblastech také jako lektor rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů.

Smart urbido s.r.o. je společnost, která se zabývá digitalizací, inovacemi ve stavebnictví a optimalizací procesů v oblastech facility managementu, BIM, Smart City, eGovernmentu nebo propojením na IoT.
www.urbido.cz

 

 

 

 

DODAVATEL: EASY FM S.R.O.
Název softwaru: SW KLID
Odpovídal: Ondřej Antoš

1. SW KLID je primárně informační systém pro ochranu organizace, statutárních představitelů a odpovědných zaměstnanců před riziky plynoucími z nedodržování legislativních povinností. Pomocí integrace dat přes web API a integrační platformu je možné přenášet data/informace o nemovitostech a jejich technologiích do a ze struktury BIM. Integrace umožňuje ze struktury BIM vytvářet strukturu v CAFM systému, nebo naopak vizualizovat prvky v CAFM systému v BIM modelu.

2. Klíčovou výhodou SW KLID je jeho univerzálnost: jedná se o software, který je využitelný jak pro vlastníky majetku, tak i pro poskytovatele služeb, externí facility dodavatele, revizní a servisní organizace. SW KLID je možné využít nejen jako CAFM systém, ale také jako CMMS – systém pro údržbu výrobních technologií. V rámci integrační platformy je možné propojení CAFM systému SW KLID do četných partnerských systémů, jako je třeba online monitoring spotřeby energií, modulu energetického managementu, IoT monitoringu technologií, řízení bezpečnosti externích osob, měření teplot a termokamer, katalogu dodavatelů, meteostanic či BIM atd.

3. Pasportizační data zadaná v BIM modelu je možné integrovat jako vstupní data do struktury CAFM systému KLID. Díky datům z životního cyklu budovy v SW KLID a jejich možnou následnou integrací do BIM modulu je výsledný digitální model přesnou kopií fyzické stavby i s charakteristikou změn v rámci technologické obměny. SW KLID ve spolupráci s BIM platformou se tak stává otevřenou databází informací o objektech a jejich technologiích.

4. Určitě, jedná se o nezbytný krok rozvoje. Klasifikování informací konzistentní cestou, kterou přijmou všichni účastníci procesu výstavby a správy nemovitostí, usnadní komunikaci a sníží riziko nedorozumění a ztrát potřebných informací.

5. Cenová kalkulace je odvislá progresivní cestou od počtu uživatelů, počtu záznamů a počtu požadavků. Kromě standardního ceníku přistupujeme ke každému klientovi individuálně, a to s konkrétní cenovou nabídkou „šitou na míru“.

6. Hlavní výhodou je uživatelská jednoduchost. Tato vlastnost byla hlavní podmínkou veškerého vývoje od prvopočátku dodnes. Intuitivní, přehledný, lehce ovladatelný nástroj, který uspokojí všechny uživatele. Díky funkcionalitě sdílení dat jednotlivých procesů mezi vlastníkem majetku a dodavateli facility služeb a díky možnostem využití mobilní aplikace je SW KLID považován za velice efektivní nástroj k práci při správě majetku.

7. IoT technologie jsou v rámci správy majetku s podporou SW KLID využívány v mnoha oblastech, a to od online monitoringu spotřeby energií, modulu energetického managementu nebo monitoringu provozu výrobních a ostatních technologií ve smyslu sledování teplot, vibrací, taktů atd. S SW KLID jsme například schopni na základě využití IoT zajistit diagnostickou údržbu – plánování dle diagnostických signálů (např. počtu motohodin, cyklů).

8. Samozřejmě SW KLID reflektuje zákon 250/2021 o VTZ a v plném rozsahu je připraven podpořit vlastníky majetku v náročné evidenci vyplývající z tohoto zákona.

9. Vitesco Technologies Czech Republic, Olympus Czech Group, Molson Coors Europe – Pivovary Staropramen a Ostravar, KD Pragma – správa Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, LA LORRAINE BAKERY GROUP, Mann Hummel, Výstaviště Praha, NH Hotels.

 

Ondřej Antoš je CEO společnosti EASY FM s.r.o. Profesně se zaměřuje na systémy managementu, procesní řízení a strategické řízení organizací. Je poradce, auditor (lead auditor) v oblastech kvality, bezpečnosti práce, životního prostředí, bezpečnosti informací a primárně facility managementu s využitím CAFM a CMMS systémů.

EASY FM s.r.o. pomáhá firmám s efektivní správou majetku, a tím vnáší do jejich podnikání KLID a prostor pro jejich růst. Nabízí informační systém pro správu majetku SW KLID a služby analýz a nastavení systému správy majetku, vzdělávání v oblasti systémů řízení a správy majetku, poradenství a administrace projektů.
www.easyfm.cz

 

 

 

 

DODAVATEL: CHASTIA S.R.O.
Název softwaru:: Chastia FM
Odpovídal: Igor Stanek

1. Naše CAFM řešení Chastia plně podporuje práci a integraci BIM modelů do informačního systému. Situaci na trhu a přípravu legislativy sledujeme a jsme připraveni na její implementaci do praxe.

2. Vždy sledujeme aktuální výzvy, se kterými náš zákazník zápasí a díky implementaci našeho řešení mu je pomáháme překonávat. Aktuálnost a vysoká míra customizace jsou parametry, se kterými určitě pracuje náš zákazník.

3. Samozřejmostí je import a aktualizace údajů z BIM modelů do CAFM systému, jako i opačným směrem z CAFM systému zpátky do BIM modelu. Vždy jsou důležité aktuální potřeby a procesy na straně klienta.

4. Přípravu klasifikačního systému CCI pozorně sledujeme, stejně jako aktivity České agentury pro standardizaci. Struktura našeho CAFM systému je připravena na implementaci CCI klasifikačního systému.

5. Cenový model není možné jednoduše charakterizovat. Pracujeme s vícero parametry, které zohledňují individuální potřeby zákazníka.

6. Toto nechme posoudit naše klienty. My pracujeme na tom, aby řídicí pracovníci mohli rychle a efektivně dostat své požadované výstupy, které bez softwarové podpory není možné získat. Zároveň aby se zaměstnanci uměli kontrolovat a aby práce byla vysoce efektivní. Stejných parametrů bez softwarového řešení není možné dosáhnout.

7. Součástí naší nabídky je IoT platforma eIoT.eu (www.eiot.eu) a klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti smart monitoringu – od dodávek a montáží měřidel přes jejich správu, přenosy dat, uložení a zpracování dat v cloudu, následně jejich vyhodnocení a energetický management. Tato data také vstupují do rozpočítaní energií a jejích fakturace.

8. Ano, podpora aktuální legislativy je základním kamenem našeho informačního systému Chastia.

9. Naše řešení je využíváno u desítek společností (100+) a v CAFM systému Chastia je spravováno více než 10 000 objektů v České a Slovenské republice. Působíme v segmentu administrativních budov, retailu, nákupních center, nemocnic, logistických parků, průmyslu, CZT (centrální zásobování teplem). Detailnější reference naleznete na naší stránce: www.chastia.com/cs/references/

 

Igor Stanek se ve společnosti CHASTIA zabývá návrhem architektury informačního systému Chastia FM a Chastia ONE a odborně se specializuje na správu majetku – property a facility management. Vystudoval software inženýrství na ČVUT v Praze. Je držitelem ocenění společnosti Microsoft jako Microsoft Most Valuable Professional v oblasti webového rozvoje.

CHASTIA s.r.o. byla založená rodinou Stanekovců. Na rozvoji rodinného podniku se podílí již její třetí generace. Společnost vyvíjí a nabízí software a služby v oblasti grafických informačních systémů. Kromě dodávky systému pomáhá i s nasazením systému a jeho uvedením do každodenního života ve společnostech. Její silnou stránkou jsou zkušenosti a úzká spolupráce s odborníky na technické zařízení budov a liniové stavby, kteří svými radami a připomínkami pomáhají její programy po technické stránce neustále zdokonalovat. Společnost najdete v jejích 4 pobočkách: v Praze, Bratislavě, Košicích a Popradu.
www.chastia.com

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.