Facillity Management Journal
MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM O BIM I FACILITY MANAGEMENTU

Studijní program Stavební inženýrství – BIM inženýring vznikl v reakci na nástup digitalizace stavebnictví v rámci Národní iniciativy Průmysl 4.0, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Iniciativu schválila na svém zasedání v roce 2016 česká vláda. S přechodem k digitalizaci, automatizaci a robotizaci ve stavebnictví je nutné profesně připravit odborníky ke změně činností a procesů spojených s výstavbovými projekty a následnou správou a provozem budov.

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se rozhodla reagovat na zvyšující poptávku po odbornících orientujících se v projektech řešených a následně provozovaných pomocí metody BIM a akreditovala u MŠMT ČR dvouletý navazující magisterský studijní program „Stavební inženýrství – BIM inženýring“, a to ve formě prezenční i distanční. Studijní program lze díky studijní mobilitě studovat i po úspěšném absolvování minimálně bakalářského stupně jiného studijního programu technického zaměření.

KONCEPCE STUDIJNÍHO PROGRAMU
Studenti se během 3 semestrů naučí používat metodu BIM od projektování přes realizaci až po správu a provoz budov s daty z informačních modelů. Budou ovládat metodu BIM v rámci životního cyklu staveb, používat nástroje vhodné pro konkrétní fázi výstavbového projektu a pochopí, že být chytřejší a lepší znamená být otevřený a důsledný. Metoda BIM klade důraz zejména na přesné modelování 3D modelů a důraz na data v nich obsažená. Nejdůležitější jsou data, proto je pozornost ve výuce věnována zejména jejich pořízení, zápisu, struktuře a užití. Vyzkouší si také možnosti rozšířené a virtuální reality. Poslední semestr je celý věnovaný praxi v organizaci aktivně využívající metodu BIM, buďto v rámci výstavbového projektu nebo v návazném facility managementu (správě a provozu staveb). Koncepce studijního programu cílí na to připravit odborníky po stránce teoretické i praktické. V rámci jednosemestrální povinné praxe záleží na studentovi, jakým směrem by dále své dovednosti chtěl rozvíjet: jestli na straně zhotovitele, projektanta, zadavatele zakázky nebo facility manažera. Podle toho si zvolí již danou organizaci, která má zájem aktivně spolupracovat se studentem, nebo může přijít i s vlastním návrhem, který musí odsouhlasit garant studijního programu. Během této praxe a ve spolupráci s touto organizací zpracovává téma diplomové práce.
Jedinečnost tohoto studijního programu spočívá v koncepci rozdělení čtyřsemestrální výuky do tří semestrů naplněných výukou předmětů teoretického základu a profilující a jednoho semestru zaměřeného na praxi v organizaci, která se metodou BIM zabývá. V rámci tohoto posledního semestru diplomanti zpracovávají diplomovou práci ve spolupráci s organizací, kde je praxe vykonávána.

VYUŽITÍ ODBORNÍKŮ
Dalším benefitem tohoto studijního programu je využití odborníků i z jiných univerzitních pracovišť. Například na Ekonomické fakultě se podílejí na výuce projektového řízení a soft skills; na Fakultě bezpečnostního inženýrství jsou zapojeni odborníci na bezpečnost v rámci životního cyklu staveb. Hornicko-geologická fakulta pak zajišťuje odbornost v oblasti geoprostoru, laser scanování a virtuální a rozšířené reality, která také spadá do metody BIM. IT4I (Národní superpočítačové centrum) – zapojuje se v předmětu Informační systémy staveb, protože digitalizace stavebnictví je také o informatice; Fakultu strojní – zde je využito znalostí simulací proudění tekutin ve stavbách; a téměř všechny katedry Fakulty stavební. BIM inženýring přirozeně propojuje jednotlivá univerzitní pracoviště a těží znalosti i z jiných oborů, než je stavebnictví. V metodě BIM platí takové pravidlo: nesdílená informace je mrtvá informace, proto se dbá také na to, aby studenti pochopili, že spolupráce a komunikace v projektovém týmu na projektech má být otevřená a srozumitelná a stále živá, stejně jako veškerá dokumentace projektu uložená na cloudu CDE – jediném zdroji pravdy.

CÍL STUDIA
Cílem studia je uspokojit poptávku praxe po odbornících, kteří jsou schopni zvládat práci s ICT technologiemi, které se ve stavebnictví uplatňují, znají procesy napříč životním cyklem staveb, zejména ve fázi přípravy investiční výstavby, projektování, realizace, a v oblasti facility managementu ve fázi provozu a užívání staveb, vést a spojovat odborníky z jednotlivých oborů, nebo plnit požadavky investora na BIM, jsou-li součástí zadání.
Firem poznávajících a využívajících metodu BIM přibývá. Také přibývá poptávka po odbornících na metodu BIM, zájem také vzrůstá u investorů, kteří chtějí dodatečně zavádět metodu BIM do stávajících staveb. Možností, kde se potkat s metodou BIM, přibývá, od července 2023 by měla být metoda BIM závazná pro nadlimitní veřejné zakázky čili zajímat bude hlavně veřejnou správu, a na tuto skutečnost se nabalují i malé a střední organizace, které se podílejí na dílčí dodávce prací čili zasáhne to každého, kde se bude chtít účastnit veřejné soutěže.

ODBORNÉ ZNALOSTI ABSOLVENTA
Absolvent zná:
• procesy v jednotlivých fázích životního cyklu staveb ve vazbě na metodu BIM,
• teoretická východiska a širší souvislosti užití metody BIM ve všech fázích životního cyklu staveb,
• způsoby a možnosti využití BIM modelů při simulování a v rozhodovacích procesech,
• potřeby pro přípravu, plánování, realizaci a řízení stavební výstavby metodou BIM,
• procesy ve facility managementu a ví, jak efektivně využít BIM model pro jejich řízení.

ODBORNÉ DOVEDNOSTI ABSOLVENTA
Současně mezi další kompetence budoucího absolventa patří měkké dovednosti. Absolvent hovoří anglickým jazykem, má řídicí schopnosti, přejímá zodpovědnost a samostatně řeší problémy, efektivně nakládá s časem (time management), efektivně komunikuje s ostatními účastníky BIM projektu.
Absolvent umí aplikovat teoretická východiska svého odborného zaměření, tj. ovládá koncept BIM, připraví investiční zakázku v softwarových nástrojích podporující metodu BIM, pracuje s datovým i geometrickým modelem, nad kterým simuluje a analyzuje modelové situace, řídí procesy v rámci životního cyklu staveb a zejména ty ve fázi provozu a užívání (facility management), koordinuje a řídí realizované zakázky v BIMu, aplikuje základní požadavky provozu a užívání stavebních děl s vazbou na plánování a řízení procesů v CAFM systémech nad daty získaných z BIM modelu (facility management), umí se pohybovat ve fázích přípravy, plánování, realizace a provozu a užívání stavebních děl.

Řez BIM modelu nové budovy Ekonomické fakulty

UPLATNĚNÍ V PRAXI A MOŽNOSTI AUTORIZACE
Absolventi studijního programu naleznou uplatnění v praxi ve společnostech navrhujících a realizujících stavby metodou BIM, v organizacích veřejných zadavatelů nebo ve společnostech zajišťující facility management a komplexní péči o nemovitý majetek s využitím BIMu.
Autorizace je možná v těchto oborech: pozemní stavby, dopravní stavby, techniky prostředí staveb, městské inženýrství a geotechnika.

BIM model Fakulta stavební

ZÁVĚREM
Studijní program je vyučován v českém i anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU.
Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební VŠB-TUO, ale je možné se ke studiu přihlásit i po absolvování jiného bakalářského stupně studia technického směru. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Po
 úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem) a autorizovat se ve vybraných autorizačních oborech. Od července 2023 by měla být metoda BIM závazná pro nadlimitní veřejné zakázky. Další novelizace stavebního zákona na sebe nenechá dlouho čekat stavebního zákona a pak je to jen otázka času, kdy se z nadlimitních zakázek stanou podlimitní a pak malého rozsahu. Po novelizaci stavebního zákon a metoda BIM bude naší běžnou profesní součástí, stejně jako využívání ICT technologií, mobilních zařízení apod. Věřím, že ke všemu „chytrá“ společnost dospěje. Nebude to hned a nebude to snadné. Ale troufám si říct, že to bude. BIM má budoucnost.

Více informací na bim.vsb.cz

 

ING. EVA WERNEROVÁ, PH.D.
Je absolventkou Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava, obor Správa majetku a provoz budov (bakalářský stupeň) a oboru Městské inženýrství a stavitelství (magisterský a doktorský stupeň). Od 2014 se profesně potkává s metodou BIM v různých oblastech, od návrhů a modelování informačních modelů po správu a provoz budov s digitálními dvojčaty. V současné době pracuje kromě pozice akademického pracovníka na Katedře městského inženýrství také na pozici BIM koordinátora VŠB – TU Ostrava. Cílem jejího útvaru je využít metodu BIM jako nástroj efektivní realizace výstavbových projektů vedoucích k řízení FM procesů v CAFM systémech ve fázi provozu a užívání, a to nad daty z DIMS propojeného s ostatními SW nástroji využívanými univerzitou. V rámci kooperace s Útvarem investic a majetku vznikají v campusu VŠB – TU Ostrava nové stavby vysoutěžené v metodě BIM. Přerod do digitálního vystavěného prostředí není snadnou a lehkou záležitostí a stále se naráží na nové skutečnosti, které hledají řešení a oporu jak v DSS, tak zpřesňujících metodikách workflow.

Text: Eva Wernerová, foto: archiv

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.