Facillity Management Journal

BIM A FACILITY MANAGEMENT JE NEDÍLNÁ SOUČÁST STUDIJNÍCH PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH NA EKONOMIKU A MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ. JAK PROBÍHÁ VÝUKA BIM A FACILITY MANAGEMENTU NA KATEDŘE EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ, FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE?

Stavebnictví představuje specifické odvětví průmyslu, jehož produktem jsou jedinečné výrobky – stavební díla. Jejich ekonomika a management jsou rovněž originál. Pro přípravu a realizaci stavby jsou „klasické“ ekonomické znalosti naprosto nedostačující, nutné jsou znalosti pokrývající oblast navrhování a přípravu staveb, konstrukce staveb, technologie, provádění staveb a jejich provozování. Stavební management v sobě spojuje technický základ a všudypřítomnou ekonomickou stránku, propojuje oblasti stavebnictví, navrhování staveb, ekonomiku, management, výstavbové projekty, informační modelování (BIM) a další. V souladu s dlouhodobými trendy ve stavebnictví se na Fakultě stavební ČVUT v Praze při výuce studijních programů zaměřených na ekonomiku a management orientujeme na řešení problémů v oblasti provádění staveb, dodavatelských systémů, nákladů životního cyklu staveb a energetického managementu budov. Naším cílem je vychovat odborníky vybavené širokým teoretickým a praktickým základem v oblasti stavebnictví a managementu, kteří budou řídit stavební činnosti v souladu s principy udržitelné výstavby.
S problematikou BIM i facility managementu jsou seznamováni studenti bakalářského studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví a své znalosti si prohlubují v navazujícím magisterském programu. Témata s přesahem do facility managementu i do BIM jsou řešena v rámci disertačních prací v doktorském studijním programu Stavební management a inženýring. Vzdělání není odepřeno ani praktikům – je pro ně připravena řada kurzů v rámci celoživotního vzdělávání.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví na Fakultě stavební, ČVUT v Praze zahájila v roce 2021 výuku v samostatném studijním programu Management a ekonomika ve stavebnictví (www.stavebni-management.cz). Studijní program je reakcí na zájem studentů o tuto specializaci, ale také na poptávku stavebního sektoru po ekonomech, kteří mají zároveň technické znalosti v oblasti stavebních konstrukcí, technologií a procesů. Studenti tohoto čtyřletého programu získají jak manažersko-ekonomické, tak stavebně-technické vzdělání. Absolventi programu se budou nejen dobře orientovat v oblasti obecné ekonomiky a managementu, ale budou rozumět specifikům stavebního podnikání. Z hlediska uplatnění si tak budou moci
zvolit jakýkoli obor, včetně toho stavebního, což je velká výhoda oproti jiným studijním programům. Mezi profilové předměty patří development, oceňování majetku a realitní trh, řízení stavebních projektů, oceňování staveb, správa a řízení provozu budov, marketing, příprava a řízení staveb, financování, investování a kontrakty a BIM.
S informačním modelováním budov se studenti seznamují již v prvním ročníku studia. V rámci předmětu se naši noví studenti z gymnázií a středních škol dozví základní informace o digitalizaci a získají základní přehled o informačních systémech ve stavebnictví. Náplní předmětu jsou datové formáty a datové standardy, zejména architektura dat, datové modely, jejich specifikace pro pozemní a dopravní stavby. Dalšími tématy úvodního předmětu jsou informační a komunikační technologie (ICT) a podnikové systémy používané u developerů, projektantů a ve stavebních podnicích, ale i grafika a objektově orientované programování. Studenti získají informace o objektových databázích, GISu a otevřených datech pro stavební projekty, jako je např. digitální model terénu 5. generace. Důležitá je aplikace znalostí, tak je několik hodin věnováno užití dat v projektové fázi (pozemní stavby, TZB, inženýrské sítě, inženýrské stavby), v přípravě a realizaci staveb, ale i v provozní fázi stavby.
Na tento základní přehled o BIMu navazuje ve třetím ročníku „Informační management staveb“. V tomto předmětu je vyučován BIM v kontextu projektového řízení a stavebního managementu. Předmět se věnuje zadávání veřejných a soukromých zakázek v BIM, specifikám smluv, simulacím postupu výstavby plánování realizace BIM (BEP), dodávkám BIM, projektovému řízení s využitím CDE. Opomenuto není ani propojení kalkulací nákladů a rozpočtování s BIMem a kybernetická bezpečnost. Na problematiku BIM je pohlíženo z hlediska jednotlivých účastníků výstavbového procesu.
Náplní předmětu Správa a řízení provozu budov, který je do studijního plánu zařazen rovněž ve třetím ročníku, je seznámení se s problematikou provádění FM s využitím moderních technologií, zejména s podporou CAFM systému. Softwarová podpora umožňuje provádění facility služeb s vyšší efektivitou práce a ve spojení s BIM jako datovým zdrojem je ideální kombinací. Lze ji využít jak v oblasti pasportizace základních dat, tak zejména na plánování, řízení a vyhodnocování těch nejčastěji používaných facility management procesů, od incidentní a plánované údržby přes energetický management až po měkké procesy. V části cvičení si studenti aplikují teoretické znalosti do praxe díky možnosti práce s aplikací AFM, která patří ke špičce CAFM aplikací na českém trhu.

INŽENÝRSKÉ PROGRAMY
Po absolvování bakalářského studijního programu lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu Management a ekonomika ve stavebnictví nebo obor Stavební inženýrství – řízení projektů. I v případě navazujícího magisterského studia se jedná o interdisciplinární manažersko-technický program, kde dochází k propojení znalostí z oblasti stavebnictví, navrhování staveb, projektového managementu, finančního managementu, facility managementu, plánování a controlingu, oceňování nemovitostí, energetického managementu budov, informačního modelování (BIM) a dalších disciplín. V magisterském studiu prohlubují studenti své znalosti a dovednosti zejména v oblasti teorie a praxe projektového řízení, přípravy a realizace staveb, provádění staveb, plánování a řízení nákladů a financování staveb a aplikace informačních technologií při řízení projektů (Building Information Modeling). Studijní program tak reaguje na poslední světový vývoj v oblasti řízení a realizace staveb pomocí softwarových nástrojů (BIM). Současně studenti získávají znalosti v oblasti facility managementu a energetického managementu budov, informačního zabezpečení středního a vrcholového managementu a v optimalizaci struktury organizace. Náplní předmětu „BIM – informační modelování“ jsou dokument management systémy pro stavební projekty, dále společné datové prostředí (CDE) a modelování procesu a jejich digitalizace, principy digitalizace procesů jsou vyučovány s využitím notace BPMN. Nedílnou součástí výuky jsou příklady řešení inženýrských úloh a optimalizační úlohy (například výkazy výměr, certifikace staveb, dispozice a ekonomické vyhodnocení návrhu).

Důraz je kladen i na fázi užívání stavebních objektů, proto jsou do výuky zahrnuty principy a systémy správy a údržby s použitím digitálních modelů. Pro budoucího manažera je důležitá znalost databázových systémů a jejich využití k řízení projektu a ekonomika budování informačních systémů v podniku. Technickým předmětem zařazeným do studijního plánu jsou „Systémy budov“. Cílem předmětu je seznámit studenty s energeticky optimalizovanými řešeními budov a jejich technických systémů a také se zásadami tvorby konceptu technických systémů budov s ohledem na kvalitu prostředí a energetickou náročnost. Zásadními jsou principy a technické řešení zásobování teplem, ochlazování budov, větrání budov, zásobování vodou a likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou energií. Protože klademe důraz na praxi, jsou studentům představeny stavebně-energetické koncepce na příkladech budov pro bydlení, ubytování, vzdělávání, sport, administrativu, zdravotnictví, sociální služby a také nákupních center a výrobních budov.

Výuka facility managementu v navazujícím magisterském studiu vychází z aktuálně platných norem ČSN EN 15221 a ISO 41000 – Facility management. Na teoretický základ navazují přednášky zkušených praktiků, kteří se věnují oblastem správy budov, implementace FM, workplace managementu a CAFM systémům. Jedná se především o členy IFMA CZ, se kterými spolupracujeme na rozvoji výuky facility managementu. Spolupráce není jen při výukové činnosti, ale také v rámci zadávání diplomových a bakalářských prací, jejich posuzování, zajišťování exkurzí a nabídky pracovních míst pro studenty v oboru FM. V praktické části výuky facility managementu mají studenti k dispozici aplikaci Buildpass, která je určena pro plánování obnovy a údržby budov. Dále se seznámí s CAFM systémem ARCHIBUS. Zde si studenti vyzkouší propojení BIM modelu z aplikace Revit do systému ARCHIBUS a následně pracují s jednotlivými moduly, kde řeší příklady praktických zadání v rámci správy a provozu budov.

Cílem volitelného předmětu „BIM ve veřejných investicích“ je naučit studenta orientovat se v problematice metody BIM u veřejných investic, nejen v ČR, ale i v zahraničí. Zejména z pohledu zadávání, vyhodnocení a digitální komunikace s klíčovými procesy u stavebního projektu, který je zpracováván v režimu BIM. Dále přidat znalost o zavádění a integraci metody BIM v konkrétních veřejných projektech a organizacích. Předmět je zaměřen na smluvní dokumentaci, hodnocení nabídek a zejména na praktické ukázky – případové studie veřejných zakázek s využitím BIM.

DOKTORSKÉ STUDIUM
Studijní typy mohou na magisterské studium navázat doktorským. K dispozici jim je doktorský studijní program Stavební management a inženýring. I doktorský studijní reaguje na aktuální světový vývoj v oblasti řízení a realizace staveb pomocí softwarových nástrojů, zejména Building Information Modeling. Jedním z nabízených předmětů jsou „Informační systémy
pro facility management“. Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Stěžejním tématem je propojení BIM a facility managementu, zejména implementace informačních systémů pro FM a překážky, které s implementací souvisejí.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV)
Koncept programu celoživotního vzdělávání v BIM je vícestupňový. Na první úrovni musí každý kurzista absolvovat intenzivní úvodní kurz zaměřený na základní znalosti v oblasti BIM (od této povinnosti je postupně upouštěno tak, jak se zvyšují standardní znalosti praktiků). Nejedná se však o obecné informace, dostupné z jiných zdrojů. Kurz je velmi konkrétní a sestává z 30 výukových hodin v pěti výukových dnech. Kurzisté se dozvědí nejen o problematice BIM jako takové, ale i o kontextu BIM v ČR a zahraničí, o vazbě na jednotlivé profese a fáze životního cyklu, o používaných nástrojích apod. Na úvodní kurz navazují na druhé úrovni kurzy s různými zaměřeními. Na Fakultě stavební ČVUT v Praze byl připraven kurz pro zadavatele, kurz pro projektové řízení a kurz pro práci s otevřenými daty (OpenBIM). Na dalších úrovních pak dochází k dalšímu prohloubení specializací a znalostí, získaných v navazujících kurzech.
Absolventi manažersko-ekonomických studijních programů jsou stavebními odborníky s hlubšími znalostmi managementu a ekonomiky se širokou možností uplatnění na trhu práce, především v podnikovém managementu, přípravě a realizaci staveb, developmentu nemovitostí, facility managementu, jako manažeři projektů, koordinátoři BIM a odborníci na oceňování nemovitostí.

 

Prof. Ing. RENÁTA SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Ph.D., působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze od roku 1995. Je členkou vědecké rady Fakulty stavební ČVUT a Fakulty stavební VUT v Brně. V roce 1999 byla jmenována znalkyní pro obory ekonomika, odvětví ceny a odhady a pro obor stavebnictví. Je garantkou doktorského studijního programu Stavební management a inženýring a magisterského studijního oboru Stavební management. Její výukové aktivity jsou zaměřeny do oblastí ekonomiky a managementu, oceňování staveb, kalkulací a řízení nákladů, developmentu. Organizuje studentské vědecké konference Management a ekonomika stavebnictví (Construction MaEconomics).
Vědecko-výzkumná činnost se soustředí zejména do oblastí ekonomické udržitelnosti staveb a nákladů životního cyklu výstavbových projektů. Je autorkou nebo spoluautorkou článků v časopisech, příspěvků na mezinárodních a tuzemských konferencích, monografií, metodik a softwaru. Je řešitelkou 2 mezinárodních projektů Horizon 2020 (Fit-to-NZEB, CraftEdu), projektu NAKI II, spoluřešitelkou několika projektů TAČR. Výsledky své odborné činnosti uplatňuje ve velkém množství projektů a znaleckých posudků především pro státní správu.

 

Doc. Ing. DANIEL MACEK, Ph.D., Působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze od roku 2000. Hlavním oborem, kterým se zabývá, je oblast facility managementu. Další specializací je problematika aplikované ekonomické statistiky. Je garantem bakalářského studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví. Krom akademické pozice pracuje na děkanátu FSv jako analytik a správce ekonomických systémů. Ve výpočetním centru FSv působil jako programátor webových a desktopových aplikací. Facility management přednáší také v rekvalifikačních kurzech, VŠ Ambis a Business Institutu. V rámci posudkové činnosti se zabývá hodnocením nákladů životního cyklu inženýrských staveb. V oblasti výzkumné činnosti je autor nebo spoluautor řady autorizovaných softwarů, knih, kapitol v knihách, odborných článků a uplatněných metodik. Působí jako recenzent a člen mezinárodní technické komise konference CEAC v Singapuru.

 

 

 

Text: Renáta Schneiderová Heralová, Daniel Macek
Foto: archiv autorů

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.