Facillity Management Journal

V minulých vydáních FMJ jsme představili vysoké školy, které vyučují na svých katedrách facility management. Nyní dostává prostor soukromý subjekt s akreditací MŠMT – DTO CZ.

ORIENTACE NA PRAXI JE ROZHODUJÍCÍ

Být znalý, mít přehled a správně se rozhodovat – to jsou klíčové atributy akreditovaného vzdělávacího kurzu Správa majetku a provoz budov – správce nemovitostí. V krátkém čase pochopí účastníci souvislosti z hlediska technického, ekonomického, energetického i právního. Nakonec získají úspěšní absolventi osvědčení s celorepublikovou platností. Ale podstatou kurzu je mít komplexní přehled o problematice správy majetku, dovědět se o novinkách a trendech v metodách a nástrojích, získat přehled, jak vyhledávat informace a orientovat se v nich. Výraznou předností kurzu je, že veškerá probíraná témata jsou postavena na konkrétních případech a příkladech z praxe. Nezbytná teorie je kumulovaná na výklad problémových pasáží z legislativy nebo dalších problémových oblastí. Pro následné samostudium obdrží účastníci soubor literatury a podkladů, které se běžně v informačních zdrojích nevyskytují.
Kurz Správa majetku a provoz budov – správce nemovitostí je pořádán každoročně v Ostravě vždy na podzim, a to již od roku 2009. Přípravu i organizaci zajišťuje DTO CZ (dříve známý jako Dům techniky Ostrava) ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, katedrou městského inženýrství a řadou dalších odborníků.

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM K PRACOVNÍ ČINNOSTI SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ

Kurz Správa majetku a provoz budov – správce nemovitostí je určen pro všechny osoby, které se aktivně podílejí na zvyšování užitku staveb, a jejich pracovní náplň je směrovaná k pracovní činnosti správce nemovitostí.
Akreditovaný kurz v délce 150 výukových hodin je možné absolvovat prezenčně i hybridně, tj. prostřednictvím nástrojů pro on-line schůzky.

Vzhledem ke komplexnosti pracovních činností správců nemovitostí je kurz rozdělen do čtyř etap:

1. Základní přehled z oblasti správy majetku a provozu budov – obsahově je etapa zaměřena na získání znalostí stavebního minima, prostředí staveb a nauky o budovách.
2. Aspekty správy majetku a údržby budov – zde je cíleno na problematiku technické, ekonomické, energetické a právní.
3. Výkon správy majetku v praxi – v této etapě jsou představeny SW nástroje (CAFM) a zkušenosti se správou veřejných institucí a bytových domů.
4. Sdílení Best Practise – závěrečná etapa je věnována prezentaci své pracovní pozice a svých pracovních zkušeností formou kulatého stolu.

Po skončení výukové části mají účastníci kurzu prostor ke zpracování závěrečné práce na zvolené téma, které koordinuje garant kurzu. Témata jsou široká, stejně jako pracovní úkoly, které účastníci řeší, a svým zaměřením odpovídají pracovnímu zaměření. Závěrečná zkouška se skládá z:

1. obhajoby závěrečné práce;
2. prokázání odborných znalostí formou rozpravy.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu je úspěšným účastníkům předáno osvědčení o rekvalifikaci s celorepublikovou platností.
Výuka je zajišťována 12 odborníky z řad českých univerzit a stavebních fakult, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zkušených praktiků.

OVĚŘENÁ KVALITA VZDĚLAVATELE

DTO CZ je společnost zabývající se přípravou a realizací vzdělávacích, poradenských a certifikačních aktivit; organizováním rekvalifikací, kurzů, seminářů a konferencí a poradenstvím v managementu. Mimo to je držitelem řady akreditací (např. MŠMT, MPSV, ČIA), autorizací (k provádění profesních zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb.) a pověření (jako např. SÚJB).
DTO CZ připraví ročně přes 350 vzdělávacích aktivit, kterých se účastní více než 4 500 lidí z celé ČR. Připravuje a realizuje otevřené kurzy, tréninky a semináře, stejně tak zajišťuje vzdělávání přímo v organizacích v celé ČR. V ostravském sídle disponuje moderně vybavenými učebnami pro 5 až 50 účastníků, konferenčními sály pro 100 a 300 osob, tréninkovými prostorami a místnostmi pro konzultace a koučink, specializovanými učebnami pro hybridní (on-line) výuku.
Zkušenosti s přípravou a realizací kurzů má již od roku 1993. Všechny vzdělávací aktivity jsou projektovány tak, aby byly vždy profesionálně připravené, poctivě vedené s užitnou hodnotou pro účastníky.

Pro více informací k akreditovanému vzdělávacímu programu Správa majetku a provoz budov – správce nemovitostí:
Mgr. Jana Ivan, DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava,
jana.ivan@dtocz.cz
www.dtocz.cz

 

Text: Jana Ivan
Foto: archiv DTO CZ

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.