Facillity Management Journal

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN) UDĚLILA NADACI IFMA ZVLÁŠTNÍ PORADNÍ STATUS PŘI HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ RADĚ OSN (ECOSOC) JAKO NEVLÁDNÍ ORGANIZACI (NGO).

 

Jako NGO je nadace IFMA pozvána k účasti na ECOSOC a na příbuzných zasedáních a panelových diskuzích, ke sdílení rad a včasných varování a k hledání příležitostí k poskytování odborných znalostí a zastupování jménem facility managementu (FM) – odvětví v hodnotě 1 miliardy USD s více než 25 miliony odborníků na celém světě.

Rada ECOSOC je zodpovědná za směrování a koordinaci ekonomických, sociálních, humanitárních a kulturních aktivit OSN, slouží jako ústřední fórum pro mezinárodní diskuzi ekonomických a sociálních problémů mezi politiky, poslanci, akademiky, nadacemi, podniky, mládeží a nevládními organizacemi. Prostřednictvím akreditovaných studijních programů FM Accredited Degree – pro které slouží nadace IFMA jako akreditační orgán spolu s ABET – bude radě poskytovat přehled a podporu skupina odborníků z celého světa.

Nevládní organizace, které jsou obecně definovány jako neziskové organizace nezávislé na vlivu vlády, jsou obvykle organizace založené na hodnotách, které jsou zcela nebo částečně závislé na charitativních darech a dobrovolné službě. Nevládní organizace se zabývají nejrůznějšími otázkami, od lidských práv a komunitního rozvoje až po ochranu životního prostředí a pomoc při katastrofách. Spolupráce nevládních organizací s OSN zahrnuje šíření informací, zvyšování povědomí, rozvojové vzdělávání, prosazování politiky, společné operační projekty a technické expertízy.


„Vzhledem k tomu, že se naše poslání a iniciativa Global Workforce Initiative (GWI) zabývají třemi pilíři udržitelného rozvoje – ekonomickým, sociálním a environmentálním – má nadace IFMA jedinečnou možnost významně přispět k práci ECOSOC,“ uvedla Diane Levine, výkonná ředitelka nadace. „Facility management je jednou z mála profesí, které mohou ovlivnit všech 17 cílů udržitelného rozvoje OSN. Dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje budou pro pracovníky FM v dohledné budoucnosti i nadále zásadní a nadace je přesvědčena, že lépe připravená pracovní síla zajistí udržitelnou budoucnost nejen pro odvětví FM, ale i pro globální ekonomiku a samotnou planetu podporující poslání OSN – dosáhnout lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.“ Kromě zaměření na vzdělávání dnešní mládeže a stávajících pracovníků pro budoucí obchodní výzvy spolupracuje nadace IFMA úzce s místními samosprávami, nadnárodními korporacemi, malými a středními podniky a komunitními organizacemi s cílem využít silné stránky firemního a vládního sektoru ve prospěch facility managementu pro společenské dobro.

 

O NADACI IFMA

Nadace IFMA, která byla založena v roce 1990 jako nezisková organizace oddělená od Mezinárodní asociace facility managementu (IFMA), pracuje ve veřejném zájmu na podpoře prioritního výzkumu a vzdělávacích příležitostí pro rozvoj facility managementu. Nadace IFMA je podporována štědrostí komunity facility managementu a stavebního prostředí, včetně členů IFMA, poboček, rad, firemních sponzorů a soukromých přispěvatelů, kteří sdílejí přesvědčení, že vzdělávání a výzkum zlepšují profesi facility managementu. Více informací o Nadaci
IFMA naleznete na adrese foundation.ifma.org.

 

O ASOCIACI IFMA

Mezinárodní asociace facility managementu (IFMA) byla založena v roce 1980 a je největší a nejuznávanější asociací profesionálů v oblasti facility managementu (FM) na světě. Podporuje více než 22 000 členů ve 135 zemích a její vizí je vést budoucnost zastavěného prostředí, aby se svět stal lepším místem.
IFMA se zásadním způsobem podílí na vývoji mezinárodních standardů FM a spolupracuje s rozhodovacími orgány na tvorbě politik souvisejících s FM. IFMA poskytuje kariérní zdroje a další vzdělávání, nabízí tři oborově uznávaná pověření, spravuje největší úložiště obsahu souvisejícího s FM na webu a celoročně pořádá celosvětové akce. Mezi hodnoty, kterými se řídíme, patří přínos globální rozmanitosti, inkluze a sociální spravedlnosti a uznání, že udržitelnost, odolnost a odpovědné nakládání s životním prostředím jsou prvořadé. Chcete-li se připojit a sledovat sociální média IFMA, navštivte stránky asociace na sociálních sítích LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube a Flickr. Další informace naleznete na stránkách ifma.org

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.