Facillity Management Journal

S rostoucím zájmem o oblast provozování a správy stavebních objektů a souvisejícím rozvojem digitalizace, robotizace a automatizace ve stavebnictví byly postupně do stávajících i nově akreditovaných studijních programů zařazovány aktuální předměty zaměřené na problematiku facility managementu. Příprava odborníků, kteří mohou působit ve společnostech poskytujících služby facility managementu, probíhá ve studijních programech Stavební inženýrství – management stavebnictví, Environmentálně vyspělé budovy a Městské inženýrství.

Na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně byly do nových a stávajících studijních programů začleněny předměty reagující na koncept Průmysl 4.0 a navazující na iniciativu Stavebnictví 4.0. Postupně byly dle možností aktualizovat a zasahovat do studijních plánů zařazovány předměty Správa stavebních objektů, Building information management (BIM) a Facility management (FM). Předměty jsou začleněny vždy tak, aby vhodně rozšiřovaly a doplňovaly profil absolventa daného studijního programu. Ve všech případech se jedná o prezenční studium. Pro dokreslení komplexního vzdělání studentů v jednotlivých studijních programech je dále uveden profil studia. Je zřejmé, že ve studijním programu Stavební inženýrství – management stavebnictví jde zejména o ekonomicko-manažerskou orientaci studia, ve studijním programu Environmentálně vyspělé budovy jde o orientaci na budovy šetrné k životnímu prostředí zejména z hlediska stavebnětechnického a ve studijním programu Městské inženýrství je studium orientováno na využití facility managementu v rámci působnosti měst a obcí. Vzhledem k tomu, že požadavky na dovednosti a znalosti facility manažerů nejsou jednotné, může být pozice facility manažera jako absolventa některého z výše uvedených studijních programů vymezena podle potřeb konkrétní společnosti.

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ (SIE)

Třísemestrální magisterský studijní program Stavební inženýrství – management stavebnictví rozšiřuje znalosti teoretických, stavebně-inženýrských a ekonomicko-manažerských disciplín získaných v bakalářském studiu specializovaném na management stavebnictví. Prohlubuje znalosti studentů jak ve stavebně-technických disciplínách převážně orientovaných na pozemní stavitelství a technologie stavebních procesů, tak především v ekonomických a manažerských disciplínách uplatňovaných ve stavebnictví. Absolvent je připraven na zvládání náročnějších úkolů z oblasti stavební ekonomiky a managementu v průběhu celého životního cyklu stavebního díla. Při studiu je zprvu kladen důraz na zvládnutí úkolů, které vznikají v přípravné a realizační fázi stavebního díla. Spolu se stavebně-technickými předměty jsou zde zařazeny především předměty orientované na ceny, manažerské účetnictví, finanční analýzu, projektové řízení, investice, management a marketing i právo ve stavebnictví. Provozní fáze životního cyklu stavebního díla je v uvedených předmětech řešena rámcově. Prohloubení vědomostí studentů o provozu stavebního objektu umožňuje předmět zařazený v posledním semestru studia – Správa stavebních objektů. Zařazením předmětu do závěru studia lze s výhodou využít dosavadní získané technické, ekonomické, manažerské i právní znalosti a komplexně pojmout celou širokou problematiku nejen vlastní správy objektů, ale také širší a moderní pojetí péče o stavební objekt z pohledu facility managementu. Velký důraz je kladen na aktuální informace z oblasti BIM a jeho využití pro FM, zajímavosti o využitelnosti softwarů CAFM, informace a novinky z odborných kruhů kolem IFMA. Nedílnou a velmi oblíbenou součástí výuky ve studijním programu Stavební inženýrství – management stavebnictví je řada exkurzí jak u klientů, tak u poskytovatelů služeb FM. Právě exkurze a přednášky odborníků z praxe umožnily již mnoha studentům tohoto stavebně-ekonomického studijního programu získat velmi atraktivní místa ve facility managementu významných společností. Výsledky mnohaletého úsilí propagovat a prosadit do vzdělání budoucích stavebních inženýrů v oblasti managementu stavebnictví také problematiku facility managementu představují diplomové i disertační práce, které byly na Ústavu stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební VUT jako na garantujícím pracovišti studijního programu v uplynulých letech zpracovány.

ENVIRONMENTÁLNĚ VYSPĚLÉ BUDOVY (EVB)

V souladu s trendy rozvoje stavebnictví nejen v ČR, ale i ve světě, úzce souvisejícími s minimalizací spotřeby a efektivním využitím energií vyvstala potřeba vytvořit perspektivní studijní obor reagující na současné výzvy v oblasti výstavby a provozování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Záměrem tohoto relativně mladého a stále se rozvíjejícího oboru je proto příprava odborníků pro praxi v oblasti navrhování, výstavby a také provozu budov s téměř nulovou spotřebou energie s ohledem na jejich vliv na všechny složky životního prostředí, zejména však na vnitřní prostředí v budovách.

Studijní plán programu obsahuje teoretické předměty, stejně jako i předměty obsahující odbornou problematiku zaměřenou komplexně na environmentální aspekty návrhu pozemních staveb v souladu se Směrnicí EU 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Dále mimo jiné obsahuje právě předmět Facility management, který propojuje prezentace teoretických znalostí s odbornými exkurzemi a vyzvanými přednáškami předních odborníků z řad poskytovatelů FM služeb, CAFM systémů, ale i samotných facility manažerů apod. Paralelně s tematikou facility managementu jsou studenti seznamováni i s problematikou pořizování digitálních podkladů ve formě 2D, 3D včetně souvisejících metadat v předmětech se zaměřením na CAD a BIM. Cílem je připravit studenty na to, že je nutno se dívat na projektovou dokumentaci jako na budoucí digitální dvojče, které může být vhodným doplněním dat, využívaných pro efektivní správu budov pomocí CAFM systémů či jiných proptech aplikací.

Absolventi tohoto studijního programu získají komplexní informace pro návrh, realizaci i správu budov s téměř nulovou spotřebou energie a udržitelné budovy. V průběhu studia získají teoretické i odborné znalosti z oblasti pozemního stavitelství, tepelné techniky, systémů technických zařízení budov, využití obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, energetické náročnosti budov, teorie vnitřního prostředí, hospodaření s vodou v budovách, základů počítačových simulací v oblasti problematiky hospodaření s energií a také z oboru facility managementu. Lze tedy říci, že tito absolventi mají jedinečný přehled o všem důležitém a jsou ideálně vědomostně vybaveni pro práci v oboru facility managementu, a to nejen na pozici facility manažerů.

MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (MI)

Studijní program Městské inženýrství vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU). Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jsou základem studentovy odbornosti, zaměřeny jsou na vybrané statě z urbanismu, městské infrastruktury, pozemního stavitelství, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, správy stavebních objektů, stavební ekonomiky, moderního řízení a práva.

Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených ve studijním plánu Městské inženýrství, a to včetně orientace na provozování, opravy a údržbu stavebních objektů v obci, najdou absolventi uplatnění mj. i na pozicích facility manažerů ve veřejné správě i ve sféře dodavatelské. Vzdělávání ve všech studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je postupně inovováno s blížícím se termínem povinného zavedení informačního modelování budov (BIM). To se odráží i v aktualizaci výuky facility managementu, neboť je zřejmé, že využití dokumentace BIM maximálně usnadní činnost facility manažerů, ať již budou v pozici interních pracovníků, nebo budou působit v podnicích poskytujících služby FM. Ukazuje se, že nastala doba, kdy je možné hovořit o rychle se rozvíjejícím multidisciplinárním oboru nazvaném FM inženýrství.
Více informací na www.vut.cz/studenti/programy a na https://evb.fce.vutbr.cz

 

Text: doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. a Ing. Jana Hodná, Ph.D.

 

doc. Ing. ALENA TICHÁ, Ph.D.

doc. Ing. ALENA TICHÁ, Ph.D.
Působí na Fakultě stavební VUT v Brně jako interní vyučující na Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Ve vzdělávací i výzkumné činnosti se zaměřuje především na problematiku mezd, platů a cen ve stavebnictví. V současné době se také intenzivně věnuje novým disciplínám v magisterském studijním programu Stavební inženýrství – management stavebnictví a v doktorském studijním programu Management stavebnictví. Jedná se především o facility management a inovace ve stavebnictví související s nástupem BIM. Vede bakalářské, diplomové a disertační práce, je členkou komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby těchto prací. Je autorkou článků a příspěvků i dalších odborných publikací zaměřených na řešení technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví.

 

 

 

 

Ing. Jana Hodná, Ph.D

Ing. JANA HODNÁ, Ph.D.
Je absolventkou Fakulty stavební VUT v Brně, Technologie stavebních hmot a dílců (magisterský a doktorský stupeň). Na akademické půdě pracuje od r. 2008 jako vědecký pracovník, je spoluřešitelkou a řešitelkou grantů a výzkumných projektů, zaměřených převážně na řešení vývoje nových stavebních materiálů, s využitím druhotných odpadů, publikovala řadu odborných článků a příspěvků v časopisech a sbornících v České republice i v zahraničí. Od r. 2021 vyučuje předmět Facility management ve studijním programu EVB. Do oboru facility managementu ji přivedlo 10 let zkušeností s komplexní správou bytového domu, kde působila jako předsedkyně SVJ.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.